Zakład Ubezpieczeń Społecznych

17.02.2021
Category: Twoje Wyniki

Często zadawane pytania (FAQ) dla reprezentatywnych odbiorców

Przedstawicielem odbiorcy płatności jest osoba lub organizacja. Wyznaczamy odbiorcę, który otrzyma świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych lub SSI dla każdego, kto nie może zarządzać lub kierować zarządzaniem jego lub jej świadczeniami. . Do głównych obowiązków odbiorcy należy wykorzystanie świadczeń na pokrycie bieżących i przyszłych potrzeb beneficjenta oraz odpowiednie oszczędzanie świadczeń, które nie są potrzebne do zaspokojenia bieżących potrzeb. Odbiorca musi również prowadzić ewidencję wydatków. Kiedy prosimy o raport, odbiorca musi nam przedstawić sprawozdanie dotyczące sposobu, w jaki wykorzystał lub zaoszczędził świadczenia.

Bycie upoważnionym przedstawicielem, posiadanie pełnomocnictwa lub wspólnego rachunku bankowego z beneficjentem to nie to samo, co bycie odbiorcą. Te ustalenia nie dają uprawnień prawnych do negocjowania świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych i / lub SSI beneficjenta ani zarządzania nimi. Aby zostać odbiorcą płatności, musisz złożyć wniosek i zostać wyznaczonym przez Ubezpieczenie Społeczne.

Beneficjent to osoba, która otrzymuje płatności z tytułu ubezpieczenia społecznego i / lub dodatkowego dochodu z zabezpieczenia (SSI). Ubezpieczenie społeczne i SSI to dwa różne programy. zarządzamy obydwoma.

Prawo wymaga, aby większość małoletnich dzieci i wszystkich niekompetentnych prawnie dorosłych mieli płatników.

Zakładamy, że osoba dorosła jest w stanie zarządzać swoimi korzyściami. Jeśli wydaje się, że może to nie być prawda, zbieramy dowody, aby zdecydować, czy musimy wyznaczyć przedstawiciela odbiorcy.

Skontaktuj się z najbliższym biurem Social Security, aby ubiegać się o status odbiorcy. Musisz wypełnić formularz SSA-11 (Wniosek o wybranie jako odbiorca płatności) i pokazać nam dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość. Będziesz musiał podać swój numer ubezpieczenia społecznego lub, jeśli reprezentujesz organizację, numer identyfikacyjny pracodawcy organizacji. Zwykle musisz wypełnić z nami wniosek do odbiorcy osobiście.

Przedstawiciel płatnika (odbiorca) zarządza płatnościami świadczeń dla naszych beneficjentów, którzy nie są w stanie zarządzać swoimi płatnościami z tytułu ubezpieczenia społecznego lub dodatkowego dochodu z zabezpieczenia (SSI). Prawo i przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych wymagają od płatników wykorzystywania otrzymywanych płatności na bieżące potrzeby beneficjenta oraz w ich najlepszym interesie. Pełniąc rolę przedstawiciela płatnika, zachęcamy do wyjścia poza samo zarządzanie płatnościami i aktywnego udziału w życiu beneficjenta. Poniżej wymieniono wymagane obowiązki odbiorcy.

Wymagane obowiązki:

 • Określić potrzeby beneficjenta i wykorzystać jego płatności do ich zaspokojenia;
 • Zachowaj pieniądze pozostałe po zaspokojeniu bieżących potrzeb beneficjenta na oprocentowanym rachunku lub obligacjach oszczędnościowych na przyszłe potrzeby beneficjenta;Zgłaszać wszelkie zmiany lub zdarzenia, które mogą mieć wpływ na kwalifikowalność beneficjenta do płatności;Przechowuj dokumentację wszystkich otrzymanych płatności oraz sposobu ich wydatkowania i zapisania;Na żądanie dostarczaj wszystkie zapisy dotyczące sposobu wydawania lub zapisywania płatności w SSA;Zgłaszaj do SSA wszelkie zmiany, które mogłyby wpłynąć na Twoje wyniki lub dalszą pracę jako odbiorca;W razie potrzeby wypełnij raporty rozliczające wykorzystanie płatności;Zwrócić do SSA wszelkie płatności, do których beneficjent nie jest uprawniony; iZwróć do SSA wszelkie płatności zapisane, gdy nie jesteś już przedstawicielem odbiorcy płatności.Pełnomocnictwo to proces prawny, w ramach którego jedna osoba fizyczna udziela osobie trzeciej upoważnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej na jej rzecz. Nie ogranicza to praw jednostki i zwykle nie daje osobie trzeciej prawa do zarządzania majątkiem jednostki. Zwykle nie prowadzi do ustalenia zdolności lub kompetencji danej osoby. Departament Skarbu nie uznaje pełnomocnictwa do negocjowania płatności federalnych, w tym czeków Social Security lub SSI.

  Oznacza to, że jeśli posiadasz pełnomocnictwo dla osoby, która nie jest w stanie samodzielnie zarządzać swoimi korzyściami, nadal musisz ubiegać się o status jej odbiorcy.

  Nie, chyba że jesteś kwalifikowanym odbiorcą płatności zatwierdzonym na piśmie przez Ubezpieczenie Społeczne do pobierania opłaty.

  Nigdy nie upoważniamy osoby fizycznej do pobierania opłat za usługi odbiorcy.

  Możemy zezwolić niektórym organizacjom na pobieranie opłaty z miesięcznej płatności beneficjenta za świadczenie usług odbiorcy. Organizacja musi ubiegać się o pobieranie opłat i kwalifikować się zgodnie z prawem. Ubezpieczenie społeczne musi pisemnie zatwierdzić pobranie opłaty. Aby kwalifikować się jako „odbiorca opłaty za usługę, organizacja musi:

  • Społeczna organizacja non-profit świadcząca usługi społeczne, podlegająca związkom i licencjonowana w stanie, w którym pełni funkcję odbiorcy płatności, lub

  • Stanowa lub lokalna agencja rządowa odpowiedzialna za utrzymanie dochodów, usługi socjalne, opiekę zdrowotną lub obowiązki powiernicze i

   Regularnie służy jako odbiorca dla co najmniej pięciu beneficjentów orazNie być wierzycielem beneficjenta (mają zastosowanie pewne wyjątki), orazPrześlij nam SSA-445 (Wniosek o pobranie opłaty) iUzyskaj pisemne upoważnienie od nas do pobrania opłaty.

   Możesz zwrócić sobie uzasadnione, rzeczywiste wydatki z własnej kieszeni, które ponosisz w imieniu beneficjenta. Na przykład koszty transportu beneficjenta na wizytę u lekarza (takie jak opłata za taksówkę, przebieg i opłaty drogowe), opłaty pocztowe w celu opłacenia rachunków beneficjenta oraz opłaty za przekazy pieniężne uznajemy za wydatki bieżące. Kwota zwrotu musi odpowiadać wydatkowi poniesionemu przez beneficjenta. Musisz prowadzić ewidencję swoich bieżących wydatków. Reprezentatywny odbiorca powinien uzyskać zgodę SSA, zanim wykorzysta świadczenia do pokrycia innych bieżących wydatków poniesionych w imieniu beneficjenta na potrzeby inne niż bieżące lub dające się racjonalnie przewidzieć potrzeby.

   Uwaga: jeśli jesteś odbiorcą usługi, koszt przesyłki nie podlega zwrotowi.

   Nie zezwalamy odbiorcom na zwrot kosztów ogólnych ze środków beneficjenta. Na przykład nie możesz zwrócić sobie ze środków beneficjenta kosztów związanych z twoimi mediami, czynszem, wyposażeniem biurowym i materiałami.

   Rachunek bieżący jest pod pewnymi względami lepszy, ponieważ będziesz mieć anulowane czeki lub wyciągi, które pokazują, w jaki sposób wydałeś środki. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z konta czekowego, weź pod uwagę, że niektórzy beneficjenci nie mogą utrzymywać sald na wystarczająco wysokim poziomie, aby uniknąć opłat za usługi. Ale jeśli musisz płacić rachunki pocztą, konto czekowe może być nadal opłacalne, ponieważ czeki kasjerskie i przekazy pieniężne mają również powiązane opłaty. Powinieneś założyć konto, które minimalizuje opłaty i umożliwia prowadzenie przejrzystych zapisów. Zachęcamy do korzystania z oprocentowanych kont. Musisz tytułować konto bankowe, aby było jasne, że pieniądze na koncie należą do beneficjenta.

   Ze świadczeń należy korzystać w celu zaspokojenia bieżących potrzeb (takich jak żywność, odzież, schronienie, media, opieka dentystyczna i medyczna oraz artykuły zapewniające komfort osobisty) lub w przypadku potrzeb dających się racjonalnie przewidzieć. Jeśli nie jest to potrzebne do tych celów, musisz zachować lub zainwestować korzyści dla beneficjenta. Jeżeli beneficjent ma niezaspokojone bieżące potrzeby w zakresie utrzymania, oszczędzanie korzyści nie służy celowi i nie leży w jego najlepszym interesie.

   Musisz wykorzystać świadczenia w najlepszym interesie beneficjenta, zgodnie ze swoją najlepszą oceną.

   • Podpisz dokumenty prawne, inne niż dokumenty ubezpieczenia społecznego, dla beneficjenta.
   • Mieć władzę prawną nad uzyskanymi dochodami, emeryturami lub jakimikolwiek dochodami ze źródeł innych niż Social Security lub SSI.Wykorzystaj pieniądze beneficjenta na osobiste wydatki odbiorcy lub wydawaj fundusze w sposób, który pozostawi beneficjenta bez niezbędnych przedmiotów lub usług (mieszkanie, żywność, opieka medyczna).Umieść fundusze ubezpieczenia społecznego lub SSI beneficjenta na koncie odbiorcy lub innej osoby.Skorzystaj ze środków z „dedykowanego konta dziecka na podstawowe wydatki na życie. (Dotyczy to wyłącznie niepełnosprawnych i niewidomych beneficjentów SSI poniżej 18 roku życia).Zachowaj zarezerwowane środki, gdy przestaniesz być odbiorcą.Obciąż beneficjenta za usługi, chyba że zostanie do tego upoważniony przez SSA.O ile odbiorca nie jest jednocześnie opiekunem, nie może podpisywać dokumentów prawnych, innych niż dokumenty Ubezpieczenia Społecznego, na rzecz beneficjenta. Odbiorcy płatności nie mają żadnej władzy prawnej w zakresie zarobków, emerytur ani dochodów ze źródeł innych niż Ubezpieczenie Społeczne lub SSI, chyba że odbiorca jest również opiekunem prawnym lub posiada pełnomocnictwo.

    Twoim głównym obowiązkiem jest zadbanie o zaspokojenie aktualnych potrzeb beneficjenta. Gdy już zaspokoisz te potrzeby, ma on prawo do pewnych uznaniowych wydatków, nawet jeśli nie akceptujesz wszystkich jego wyborów. W przypadku nadużywania narkotyków lub alkoholu możesz chcieć dać mu tylko niewielkie kwoty kieszonkowe. Lub możesz kupić jedzenie, zamiast dawać mu gotówkę na jedzenie. Jeśli uważasz, że wydaje pieniądze na nielegalne lub niebezpieczne przedmioty i działania, powinieneś zwrócić się o pomoc do agencji pomocy społecznej. Możesz poprosić o wskazówki w lokalnym biurze Ubezpieczeń Społecznych lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-800-772-1213.

    Kiedy ktoś mieszka w instytucji, należy przeznaczyć rozsądną część świadczeń na zwykłe podatki instytucji. Należy wziąć pod uwagę zwykłe opłaty instytucji oraz inne bieżące potrzeby beneficjenta. Nie powinieneś płacić kwoty na bieżące alimenty, przekraczającej ustawowe maksimum ustalone przez państwo.

    Jeśli beneficjent otrzymuje opiekę w instytucji stanowej, federalnej lub prywatnej, która nie otrzymuje za niego środków z Medicaid, najwyższy priorytet należy nadać jego bieżącym alimentom. Bieżące alimenty to nie tylko zwykłe opłaty instytucji. Bieżące utrzymanie obejmuje koszty przedmiotów, które pomogą w jego wyzdrowieniu lub wyjściu z instytucji lub poprawią jego stan podczas pobytu w instytucji. Należy zachować lub zainwestować wszelkie pozostałe korzyści, które nie są potrzebne do innych właściwych zastosowań. Inne właściwe zastosowania mogą obejmować tymczasowe utrzymanie domu poza placówką, chyba że lekarz zaświadczy, że jest mało prawdopodobne, aby wrócił do domu.

    Jeśli beneficjent SSI wejdzie do placówki, zgłoś to do SSA. Jeśli otrzyma on znaczną kwotę Medicaid na pokrycie kosztów opieki i 30 dolarów zasiłku na potrzeby osobiste, nie możesz przeznaczyć tego świadczenia na bieżące utrzymanie.

    Jeśli obecne potrzeby są zaspokojone, a osoba na utrzymaniu (współmałżonek, dziecko lub rodzic) mieszka na utrzymaniu, część zasiłku można przeznaczyć na utrzymanie osób pozostających na utrzymaniu ustawowo. Skontaktuj się z lokalnym biurem Social Security, aby uzyskać wskazówki.

    Każdego miesiąca należy odkładać co najmniej 30 USD. Użyj tych 30 dolarów, aby zapłacić za osobiste potrzeby beneficjenta lub zachować je dla niego.

    Jeśli Medicaid pokrywa więcej niż 50% kosztów opieki w instytucji, federalne świadczenie SSI beneficjenta wynosi 30 USD. W takich przypadkach 30 $ musi zostać wykorzystane na jego lub jej osobiste potrzeby. Uwaga: w niektórych stanach dodatek SSI wynosi 30 USD.

    Najważniejsze, o czym należy pamiętać, to rozsądne wydawanie pieniędzy w najlepszym interesie beneficjenta. Twoim priorytetem jest upewnienie się, że zaspokajasz bieżące potrzeby beneficjenta (wyżywienie, schronienie, opieka medyczna i inne wygody). Po zaspokojeniu tych potrzeb możesz wydać pieniądze na rzeczy, które poprawią jego codzienne warunki życia lub zapewnią lepszą opiekę medyczną. Możesz również wykorzystać pozostałe pieniądze, aby spłacić jego długi. Jeśli jednak jesteś wierzycielem, musimy wyrazić zgodę na wykorzystanie pieniędzy do spłacenia długu, który on lub ona jest wobec Ciebie winien. Zachowaj dla niego wszelkie pozostałe środki.

    Jeśli beneficjent otrzyma zasiłek SSI, nie może mieć więcej niż 2000 USD (lub 3000 USD w przypadku pary) w policzalnych środkach. Powinieneś wydać zaległą płatność w ciągu 9 miesięcy, aby jego całkowite zasoby były poniżej 2000 USD (3000 USD dla pary). Jeśli nie wydasz pieniędzy w ciągu 9 miesięcy od miesiąca ich otrzymania, może wystąpić nadpłata i świadczenia mogą zostać wstrzymane, jeśli policzalne środki przekroczą próg 2000 USD (3000 USD).

    Niektóre duże zaległe płatności, które pokrywają ponad sześć miesięcy zasiłku SSI dla niewidomych lub niepełnosprawnych dzieci, musimy wpłacać bezpośrednio na oddzielne konto w instytucji finansowej. Nazywamy to oddzielne konto „kontem dedykowanym. Nie liczymy pieniędzy na tym koncie ani odsetek, które zarabia jako zasób SSI. Możesz wykorzystać środki z tego konta tylko na niektóre wydatki związane głównie z niepełnosprawnością dziecka.

    Prawo wymaga, abyś umieszczał duże wsteczne kwoty otrzymane przez niepełnosprawne dziecko na specjalnym koncie. Kongres uchwalił tę ustawę, aby zapewnić, że fundusze będą dostępne na pokrycie kosztów związanych z niepełnosprawnością dziecka.

    Kiedy zatwierdzimy dziecko do zasiłku inwalidzkiego, poinformujemy Cię o miesięcznych płatnościach dziecka i wszelkich zaległych płatnościach SSI, które musisz umieścić na specjalnym koncie. Z naszego listu dowiesz się również, jak założyć konto.

    Pieniądze na „dedykowanym koncie należy wykorzystać na następujące dopuszczalne wydatki:

    • Leczenie i edukacja lub szkolenie w zakresie umiejętności zawodowych;
    • W przypadku niepełnosprawności dziecka pomoc w zakresie potrzeb osobistych; specjalny sprzęt; modyfikacja obudowy; terapia lub rehabilitacja; lubWszelkie inne przedmioty lub usługi związane z niepełnosprawnością dziecka.Jeśli używasz środków z „konta dedykowanego do celów innych niż dopuszczalne wydatki funduszu na „konto dedykowane, musisz zwrócić nam z własnych środków kwotę równą wydatkom.

     Musisz jak najszybciej zgłosić następujące zdarzenia. Zadzwoń do nas pod numer 1-800-772-1213 lub skontaktuj się z lokalnym biurem Ubezpieczeń Społecznych. Uwaga: na końcu listy znajdują się dodatkowe zmiany i wydarzenia dla beneficjentów SSI.

     • Beneficjent umiera;
     • Beneficjent porusza się;Beneficjent poślubia;Beneficjent rozpoczyna lub przestaje pracować, nawet jeśli zarobki są niewielkie;Stan niepełnosprawnego beneficjenta poprawia się;Beneficjent zaczyna otrzymywać inne świadczenie rządowe lub kwota świadczenia ulega zmianie;Beneficjent planuje wyjechać ze Stanów Zjednoczonych na co najmniej 30 dni;Beneficjent zostaje pozbawiony wolności za przestępstwo, za które grozi ponad miesiąc kary;Beneficjent zostaje osadzony w instytucji na mocy postanowienia sądu za przestępstwo popełnione z powodu upośledzenia umysłowego;Prawo do opieki nad dzieckiem beneficjenta zmienia się lub dziecko zostaje adoptowane;Beneficjentem jest dziecko (w tym pasierb), a rodzice rozwodzą się;Nie możesz już być odbiorcą; lubOdbiorca nie potrzebuje już odbiorcy.Dodatkowe zdarzenia, które należy zgłosić beneficjentom SSI:
     • Beneficjent przenosi się do lub ze szpitala, domu opieki lub innej instytucji;
     • Beneficjent będący w związku małżeńskim oddziela się od współmałżonka lub po separacji zaczynają mieszkać razem;Ktoś wprowadza się lub wyprowadza z gospodarstwa domowego beneficjenta;Beneficjent ma jakiekolwiek zmiany w dochodach lub zasobach (np. Zasiłek SSI dziecka może ulec zmianie w przypadku jakichkolwiek zmian w dochodach lub zasobach rodziny); lubPoliczalne zasoby przekraczają 2000 $ (3000 $ dla pary).Jeśli jesteś odbiorcą płatności na dziecko otrzymujące zasiłek SSI, musisz szukać leczenia z powodu stanu zdrowia dziecka, gdy jest to konieczne i dostępne.

      Wysyłamy coroczny raport przedstawiciela odbiorcy do odbiorców, którzy są zobowiązani do wypełnienia raportu. Jeśli otrzymasz raport, wypełnij go niezwłocznie i wyślij z powrotem lub postępuj zgodnie ze wskazówkami, które otrzymałeś wraz z raportem i prześlij raport online. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się wypełnić raport papierowy, czy wersję online, raport jest łatwy do wypełnienia, jeśli będziesz w przejrzysty sposób zapisywać, jak wydałeś lub zaoszczędziłeś pieniądze przez cały rok.

      Możemy również wybrać Cię do reprezentatywnej oceny odbiorcy płatności. Ten rodzaj nadzoru zapewnia bardziej dogłębną analizę. Zatwierdzona organizacja partnerska SSA może przeprowadzić przegląd w celu ustalenia, czy wykonałeś następujące obowiązki:

      • Zarządzane płatności, aby beneficjent (-ci) nie miał niezaspokojonych bieżących potrzeb
      • Uwzględniono wszystkie otrzymane i wydane płatnościWszelkie niewykorzystane płatności zakonserwowano w odpowiedni sposóbPrzestrzegał obowiązków w zakresie księgowości i sprawozdawczości reprezentatywnego odbiorcy płatności.Ze względu na niedawną zmianę prawa nie wymagamy już od następujących reprezentatywnych odbiorców wypełniania rocznego raportu reprezentatywnego odbiorcy:

       • Rodzice fizyczni lub adopcyjni beneficjenta małoletniego dziecka, którzy przebywają głównie w tym samym gospodarstwie domowym co dziecko;
       • Opiekunowie prawni beneficjenta małoletniego dziecka, który przebywają głównie w tym samym gospodarstwie domowym co dziecko;Rodzice fizyczni lub adopcyjni niepełnosprawnego pełnoletniego beneficjenta, którzy mieszkają głównie w tym samym gospodarstwie domowym co beneficjent; iMałżonek beneficjenta.Stanowe instytucje psychiatryczne, które uczestniczą w naszym programie przeglądu na miejscu, również nie muszą składać corocznego raportu przedstawiciela płatnika.

        Tak, nadal jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji wydatków lub zapisania płatności oraz udostępniania wszystkich zapisów do wglądu, jeśli zażąda tego SSA.

        Niektóre osoby są uprawnione do świadczeń Social Security na dwóch różnych numerach Social Security (SSN). W takim przypadku otrzymasz dwa różne formularze Reprezentatywnego odbiorcy płatności w tym samym roku. Każdy formularz raportu będzie zawierał inny numer ubezpieczenia społecznego i zapyta Cię o kwotę świadczeń wypłaconych z tego numeru ubezpieczenia społecznego. Ważne jest, aby uważnie przeczytać każde zgłoszenie i odpowiedzieć na każdy formularz zgłoszenia. Wyjaśnij, w jaki sposób wykorzystałeś fundusze, o które pyta każdy raport.

        Departament Zdrowia i Opieki Społecznej wydał pismo do Stanów w celu wprowadzenia i podsumowania sekcji 104 ustawy o wzmocnieniu ochrony dla beneficjentów zabezpieczenia społecznego z 2018 r. W tym piśmie można znaleźć szczegółowe informacje na temat nadpłat, za które państwa są odpowiedzialne. Jeśli potrzebujesz kolejnej kopii tego listu, skontaktuj się z Social Security Administration, Office of Communications pod adresem [email protected]

        Jak stwierdzono w tym piśmie, Państwa nie mogą wykorzystywać świadczeń dla małoletnich ani żadnych zakonserwowanych funduszy na spłatę tych nadpłat. Jeśli jesteś przedstawicielem agencji stanowej i potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień dotyczących wpływu nowego prawa, skontaktuj się z radcą prawnym swojej agencji.

        Wszyscy odbiorcy płatności mogą zadzwonić do SSA pod numer 1-800-772-1213 między 8:00 a 17:30 w dni robocze lub skontaktować się z lokalnym biurem SSA w celu uzyskania kolejnego raportu.

        Możesz zadzwonić do nas pod numer 1-800-772-1213 między 8:00 a 17:30 w dni robocze lub skontaktować się z lokalnym biurem Ubezpieczeń Społecznych między 9:00 a 16:00 w dni robocze. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą dzwonić na nasz bezpłatny numer „TTY 1-800-325-0778 między 8:00 a 17:30 w dni robocze. Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem www.socialsecurity.gov/payee

        Od 13 kwietnia 2018 r. Państwa są zobowiązane do zwrotu nadpłat tytułów II i XVI pomniejszych beneficjentów, jeżeli nadpłaty były:

        • Utworzono 13 kwietnia 2018 r. Lub później; i
        • Wystąpiło, gdy państwo działało jako reprezentatywny odbiorca płatności, a nieletni beneficjenci znajdowali się w pieczy zastępczej podlegającej państwu.Państwa nie mogą wykorzystywać świadczeń dla osoby małoletniej ani żadnych zaoszczędzonych środków na spłatę tych nadpłat.

         Państwa są również zobowiązane do zwrotu zaległych nadpłat na rzecz drobnych beneficjentów z tytułu II, jeżeli nadpłaty były:

         • Nie w pełni odzyskane na dzień 13 kwietnia 2018; i
         • Wystąpiło, gdy państwo działało jako przedstawiciel płatnika małoletniego, a małoletni przebywał w pieczy zastępczej podlegającej państwu.Państwa nie mogą wykorzystywać świadczeń dla osoby małoletniej ani żadnych zaoszczędzonych środków na spłatę tych nadpłat. Zarzut Departament Zdrowia i Opieki Społecznej wydał pismo do Stanów Zjednoczonych w celu wprowadzenia i podsumowania sekcji 104 ustawy o wzmocnieniu ochrony beneficjentów zabezpieczenia społecznego (SPSSB) z 2018 r. Proszę odnieść się do tego pisma, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat nadpłat, za które państwa są odpowiedzialne .

          Państwa nie mogą wykorzystywać świadczeń dla osoby małoletniej ani żadnych zaoszczędzonych środków na spłatę tych nadpłat.

          SSA opracowuje obecnie procesy odzyskiwania nadpłat od państw odpowiedzialnych za otrzymywanie świadczeń na dzieci zastępcze.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy