Wyjaśnienie zasad kredytu wypracowanego

17.02.2021
Category: Ulgi Podatkowej

Przegląd zasad dotyczących kredytu dochodu zarobkowego (EIC)

Earned Income Credit (EIC) jest jednym z największych programów walki z ubóstwem w Stanach Zjednoczonych, ale zasady uległy zmianie z biegiem czasu. Kongres stworzył EIC w 1975 roku jako bodziec do pracy dla osób o niskich lub umiarkowanych dochodach. IRS szacuje, że w 2019 roku ponad 25 milionów uprawnionych pracowników i rodzin otrzymało ponad 61 miliardów dolarów refundacji EIC. To średnio 2504 USD na osobę lub gospodarstwo domowe.

EIC to zwrotna ulga podatkowa. Oznacza to, że jeśli kwota kredytu jest większa niż podatnik jest winien z tytułu podatków, podatnik otrzyma resztę w formie zwrotu.

Zasady kwalifikowania się do uzyskania kredytu są obszerne i mogą być niejasne, co może pomóc wyjaśnić, dlaczego ubiega się o niego tylko czterech na pięciu kwalifikujących się podatników. Ten artykuł obejmuje zasady kwalifikowania się do EIC; jednakże, jak zwykle jest to prawdą w kodeksie podatkowym, istnieją wyjątki i szczegóły w prawie każdej regule, które mogą decydować o kwalifikowalności podatnika lub ją naruszać.

Aby się zakwalifikować, każdy musi spełnić osiem ogólnych wymagań kwalifikacyjnych

Zasady te obowiązują wszystkich podatników, niezależnie od tego, czy mają dziecko kwalifikujące się do EIC.

Zasada 1: podatników skorygowanego dochodu (AGI) brutto a uzyskane dochody muszą każdy może być mniejsza niż limit.Podatnicy mogą kwalifikować się do otrzymania karty EIC tylko wtedy, gdy ich AGI i uzyskany dochód są poniżej określonego limitu w oparciu o wielkość rodziny podatnika, status zgłoszenia i rok podatkowy. „Wypracowany dochód zazwyczaj obejmuje dochód z wykonywanej pracy, dochód z gospodarstwa rolnego oraz niektóre świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Dolarowe limity dla AGI i dochodu, które kwalifikują się do EIC Do 2019 zwrotów, podatnik jest zarobione dochody i AGI musi każdy może być mniejsza niż tych granicach:

Kwalifikujące się dzieci zostały zgłoszone JedenDwaTrzy lub więcej15.570 USD41 094 $46703 USD50162 $21 370 USD46.884 $52 493 USD55952 $529 $3526 $5828 $6,557 $* Pamiętaj, że są to maksymalne liczby kredytów. W zależności od innych czynników podatnicy mogą kwalifikować się do niższych kwot niż te. Podatnicy powinni ubiegać się tylko o kwotę kredytu, do którego się kwalifikują, do wysokości limitu.

Zasada 2: Dochody z inwestycji podatników muszą być niższe niż limit.Podobnie jak limit AGI i uzyskany dochód, aby się kwalifikować, dochód z inwestycji podatników musi być niższy niż 3600 USD dla wszystkich statusów zgłoszenia (2019). Podobnie jak AGI i limit dochodu uzyskanego, liczba ta jest korygowana o inflację.

Zasada 3: Podatnicy muszą posiadać ważny numer ubezpieczenia społecznego (SSN).Aby ubiegać się o EIC, podatnik, współmałżonek i wszelkie kwalifikujące się dzieci wymienione na liście EIC (jeśli dotyczy) muszą mieć wszystkie ważne numery ubezpieczenia społecznego wydane przed terminem zwrotu (w tym przedłużenia). Numer SSN musi być ważny do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje na temat kart SSN z napisem „Nieważne na zatrudnienie lub „Uprawnione do pracy z upoważnieniem INS lub DHS oraz w innych sytuacjach można znaleźć w publikacji IRS 596 „ Zarobiony dochód kredytowy , rozdział 1 – Zasady dla wszystkich.

Zasada 4: Żonaci podatnicy nie mogą składać dokumentów oddzielnie.Aby móc ubiegać się o EIC, podatnicy będący w związku małżeńskim nie mogą składać oddzielnych deklaracji. Jeśli małżonkowie nie mogą zgodzić się na wspólne zgłoszenie, muszą użyć osobnego statusu zgłoszenia małżeństwa i stracić kredyt. Chyba że jeden lub oboje kwalifikują się do statusu zgłoszenia głowy rodziny. Innymi słowy, jeśli podatnicy są małżeństwem i chcą wystąpić o EIC, mogą złożyć wniosek tylko wspólnie lub jako głowa gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Publikacja 501 IRS, Dependents, Standard Deduction, and Filing Information .

Zasada 5: Podatnicy muszą być obywatelami USA lub obcokrajowcami będącymi rezydentami przez cały rok.Jeśli podatnik był „cudzoziemcem niebędącym rezydentem przez jakąkolwiek część roku podatkowego, nie może ubiegać się o wydanie karty EIC. Chyba że osoba niebędąca rezydentem jest zamężna i składa dokumentację wspólnie z rezydentem USA. Wspólne zgłoszenie pozwala małżonkowi niebędącemu rezydentem być traktowanym jak mieszkaniec USA. Jednak składając wspólne zeznanie, para będzie winna podatki od swoich dochodów na całym świecie, więc muszą rozważyć korzyści podatkowe wynikające z możliwości złożenia wniosku.

Informacje na temat statusu rezydenta można znaleźć w publikacji IRS 519, US Tax Guide for Aliens .

Zasada 6: Podatnicy nie mogą złożyć formularza 2555 .Jeśli plik podatnicy Form 2555, Foreign dochodu , aby wykluczyć ich dochody zarobione za granicą lub do odliczenia lub wyłączenia kwotę mieszkaniowego zagranicznej, nie mogą ubiegać się o EIC.

Zasada 7: Podatnicy muszą mieć dochód.Nawet jeśli dochód podatników musi być poniżej pewnej granicy, aby ubiegać się o EIC, muszą oni mieć pewien dochód, aby się kwalifikować.

Ustalenie, co liczy się jako dochód uzyskany, może być trudne. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to dochód, za który podatnicy pracowali, taki jak pensje, pensje, napiwki i inne rodzaje odszkodowań dla pracowników – ale tylko wtedy, gdy kwoty te są uwzględnione w dochodzie brutto podatnika za rok podatkowy.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z publikacją IRS 596, Kredyt zarobkowy , rozdział 1 – Zasady dla wszystkich.

Zasada 8: Podatnicy nie mogą być kwalifikującym się dzieckiem innego podatnika.Na przykład, jeśli Bob jest kwalifikującym się dzieckiem Jane, Bob nie może ubiegać się o EIC po swoim powrocie, nawet jeśli Jane nie twierdzi, że jest na utrzymaniu jej powrotu. Obowiązują pewne inne wyjątki. Na przykład, jeśli Jane nie jest zobowiązana do składania zeznania podatkowego, a ona nie składa zeznania podatkowego lub składa wniosek tylko w celu uzyskania zwrotu, Bob nie zostanie uznany za kwalifikujące się dziecko i może ubiegać się o EIC na własnym zeznaniu.

Przykłady wyjątków można znaleźć w publikacji IRS 596, Zarobiony dochód , rozdział 3 – Zasady, jeśli nie masz kwalifikującego się dziecka.

Dwie dodatkowe zasady dla podatników posiadających kwalifikujące się dziecko

Zasada 9: Dzieci podatników muszą przejść cztery testy, aby kwalifikować się jako dziecko. Cztery testy określają, czy dana osoba kwalifikuje się do EIC.

1. Test relacji. Dziecko musi być spokrewnione z podatnikiem w jeden z następujących sposobów:
 • Syn, córka, pasierb, przybrane dziecko, adoptowane dziecko lub potomek któregokolwiek z nich (na przykład wnuk) lub
 • Brat, siostra, przyrodni brat, przyrodnia siostra, przyrodni brat, przyrodnia siostra lub potomek któregokolwiek z nich (na przykład siostrzenica lub siostrzeniec)Więcej informacji o tych związkach lub o tym, kto jest dzieckiem przybranym, można znaleźć w publikacji IRS 596, Zarobiony dochód , rozdział 2 – Zasady, jeśli masz kwalifikujące się dziecko.

  2. Test wieku. Dziecko musi być:
 • Osoby poniżej 19 roku życia na koniec roku podatkowego i młodsze niż podatnik (lub małżonek, jeżeli rozlicza się wspólnie)
 • W wieku poniżej 24 lat na koniec roku podatkowego student i młodszy niż podatnik (lub współmałżonek, jeżeli rozlicza się wspólnie), lubTrwale i całkowicie niepełnosprawni w dowolnym momencie roku podatkowego, niezależnie od wiekuAby uzyskać więcej informacji na temat tego, kto jest studentem lub kto kwalifikuje się jako trwale i całkowicie niepełnosprawny, zapoznaj się z publikacją IRS 596, Zarobiony dochód , Rozdział 2 – Zasady, jeśli masz kwalifikujące się dziecko.

  3. Test rezydencji. Dziecko podatnika musiało mieszkać z nim w Stanach Zjednoczonych przez ponad połowę roku podatkowego. W przeciwnym razie podatnik nie może ubiegać się o EIC, nawet jeśli zapłacił wszystkie wydatki na dziecko.Ten test jest zwykle prosty, ale podatnicy mogą być zdezorientowani co do personelu wojskowego, narodzin i nagłej śmierci dziecka, czasowej nieobecności lub porwanych dzieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych kwestii, zapoznaj się z publikacją IRS 596, Zarobiony dochód , rozdział 2 – Zasady, jeśli masz kwalifikujące się dziecko.

  4. Wspólny test powrotny. Dziecko nie może złożyć wspólnego zeznania za dany rok, chyba że wraz z małżonkiem wystąpią tylko o zwrot potrąconego podatku dochodowego lub szacunkowego zapłaconego podatku.Na przykład, jeśli Brian jest żonaty i składa wspólne zeznanie za rok podatkowy, matka Briana, Jennifer, może ubiegać się o niego lub jego małżonka jako osoby pozostające na utrzymaniu EIC, tylko jeśli:

  Status zgłoszenia Zero Samotny, głowa rodziny lub kwalifikująca się wdowa Żonaty składający wniosek wspólnie Maksymalny dozwolony kredyt *