Uwolnienie potencjału danych wyborczych

17.02.2021
Category: Celu Uzyskania

Finansowanie kampanii

Co to jest finansowanie kampanii?

Konkurencyjne wybory wymagają, aby kandydaci mieli środki na finansowanie kampanii wyborczych i rutynowych operacji. Finansowanie kampanii , element szerszego finansowania politycznego, odnosi się do wszystkich funduszy zebranych i wydanych w celu promowania kandydatów, partii politycznych lub polityk w wyborach, referendach, inicjatywach, działaniach partyjnych i organizacjach partyjnych. Główne cechy systemu finansowania kampanii różnią się znacznie w poszczególnych krajach. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa źródła finansowania partii i kandydatów: finansowanie publiczne i finansowanie prywatne. Limity mogą dotyczyć każdego z tych rodzajów finansowania. Systemy mogą również narzucać limity wydatków (wydatków), zasady raportowania i ujawniania informacji finansowych zawodników, mechanizmy monitorowania i nadzorowania przestrzegania przez zawodników przepisów oraz sposoby nakładania sankcji na tych, którzy je naruszają. Kraje mogą przyjąć systemy finansowania kampanii oparte wyłącznie na finansowaniu publicznym, prywatnym lub połączeniu obu.

Dlaczego finansowanie kampanii publicznych ma znaczenie?Kiedy uczestnicy wyborów otrzymują publiczne fundusze na swoje kampanie, fundusze te mogą pomóc w zapewnieniu równiejszych szans i zwiększeniu konkurencyjności wyborów. Może również ograniczyć możliwości wykorzystania ich wkładu przez prywatne źródła do niewłaściwego wywierania wpływu na uczestników konkursu, co jest formą korupcji politycznej. Finansowanie kampanii publicznych obejmuje zarówno bezpośrednie jak i pośrednie finansowanie partii politycznych lub kandydatów. Bezpośrednie finansowanie kampanii publicznych dotyczy środków przyznanych przez państwo kandydatom w wyborach. Pośredni finansowanie publiczne ma miejsce wtedy, gdy kandydaci lub partie uzyskują dostęp do niektórych usług bezpłatnie lub po obniżonej cenie, takich jak dostęp do mediów publicznych, korzystanie z mienia państwowego w celu prowadzenia kampanii wyborczych, drukowanie materiałów wyborczych lub korzystanie z państwowych usług pocztowych. Zasoby państwowe należą do całej populacji i nie powinny być wykorzystywane do faworyzowania żadnej partii politycznej ani kandydata. Wykorzystanie zasobów państwowych w kontekście kampanii wyborczej należy traktować jako rodzaj wkładu finansowego na kampanię i odpowiednio zgłaszać, aby uniknąć ich nadużywania. Informacje na temat bezpośredniego i pośredniego finansowania publicznego kandydatów i partii podczas kampanii wyborczej pozwalają obywatelom, kandydatom i urzędnikom ocenić, czy środki państwowe zostały wykorzystane w sprawiedliwy i odpowiedni sposób.

Przykładowe dane dotyczące finansowania kampanii publicznejDane dotyczące finansowania kampanii publicznych obejmują informacje o limitach i przepisach dotyczących finansowania kampanii publicznych, kwotach wypłaconych każdemu kandydatowi lub partii (poprzez mechanizmy bezpośredniego finansowania kampanii) oraz alokacji środków publicznych dla każdego kandydata lub partii (poprzez mechanizmy pośredniego finansowania kampanii).

Dlaczego finansowanie kampanii prywatnych ma znaczenie?Finansowanie kampanii prywatnych zachęca obywateli do udziału w procesie wyborczym i umożliwia wyborcom wyrażanie opinii politycznych poprzez wspieranie kandydatów, którzy reprezentują ich interesy. Finansowanie kampanii prywatnych może zmniejszyć rolę lub ingerencję rządu w kampanie, ograniczając potencjał obecnych rządów do manipulowania finansami publicznymi w celu uzyskania przewagi wyborczej. Finansowanie kampanii prywatnych odnosi się do finansowania lub bezpłatnych lub obniżonych stawek materiałów i usług (wkład rzeczowy) od prywatnych darczyńców, takich jak osoby fizyczne lub firmy. Ponadto partie polityczne mogą przekazywać kandydatom darowizny, a kandydaci mogą wykorzystywać swoje osobiste zasoby do finansowania swoich kampanii. Partie i kandydaci mogą również zaciągać pożyczki w celu finansowania działań kampanii.Kandydaci i partie powinni być zobowiązani do zgłaszania otrzymanych darowizn prywatnych, w tym źródła, daty i kwoty darowizny. Dostęp do informacji o darowiznach od osób fizycznych i innych darczyńców prywatnych może ujawnić potencjalny konflikt interesów, jaki może mieć kandydat lub partia podczas tworzenia polityki lub działania w rządzie. Podobnie informacje o prywatnych finansach dla kandydatów i partii, w tym o ograniczeniach dotyczących indywidualnych darowizn, pozwalają obywatelom, uczestnikom i urzędnikom monitorować prywatne działania związane z finansowaniem kampanii pod kątem ograniczeń prawnych.Dostęp do informacji o darowiznach od osób fizycznych i innych darczyńców prywatnych może ujawnić potencjalny konflikt interesów, jaki może mieć kandydat lub partia podczas tworzenia polityki lub działania w rządzie. Podobnie informacje o prywatnych finansach dla kandydatów i partii, w tym o ograniczeniach dotyczących indywidualnych darowizn, pozwalają obywatelom, uczestnikom i urzędnikom monitorować prywatne działania związane z finansowaniem kampanii pod kątem ograniczeń prawnych.Dostęp do informacji o darowiznach od osób fizycznych i innych darczyńców prywatnych może ujawnić potencjalny konflikt interesów, jaki może mieć kandydat lub partia podczas tworzenia polityki lub działania w rządzie. Podobnie informacje o prywatnych finansach dla kandydatów i partii, w tym o ograniczeniach dotyczących indywidualnych darowizn, pozwalają obywatelom, uczestnikom i urzędnikom monitorować prywatne działania związane z finansowaniem kampanii pod kątem ograniczeń prawnych.

Przykładowe dane dotyczące finansowania kampanii prywatnychDane o finansowaniu kampanii prywatnych obejmują informacje o limitach i przepisach dotyczących finansowania kampanii prywatnych, a także źródle prywatnych darowizn oraz kwotach i terminach darowizn.

Dlaczego wydatki na kampanię mają znaczenie?Wydatki na kampanię obejmują na ogół wszelkie wydatki na cele wyborcze, pieniężne lub rzeczowe, poniesione przez kandydata lub partię podczas kampanii wyborczej. W niektórych krajach obowiązują „pułapy lub limity wydatków na kampanie dla kandydatów i partii. Ograniczenia te mogą promować równe szanse dla kandydatów, ale muszą być równoważone równie uzasadnioną potrzebą ochrony innych praw, takich jak swoboda zrzeszania się i wolność słowa. Maksymalny limit wydatków zwykle składa się z sumy bezwzględnej lub sumy względnej, określonej przez takie czynniki, jak liczba osób głosujących w danym okręgu wyborczym oraz koszty materiałów i usług kampanii. Niezależnie od przyjętego systemu, limity takie powinny być jasno określone w prawie i najlepiej indeksowane pod kątem inflacji, aby zapewnić, że pozostaną one istotne dla kolejnych wyborów.Ograniczenia powinny również obowiązywać wszystkich kandydatów w wyborach, aby zapobiec wykorzystywaniu ich do obchodzenia limitów wydatków. Uczestnikom wyborów należy zezwolić na wydawanie wystarczających środków, aby przekazać swoje polityczne przesłanie. Limity wydatków na kampanie powinny być jasno określone prawem. Uczestnicy wykorzystują informacje o ograniczeniach, aby upewnić się, że działają zgodnie z prawem, podczas gdy obywatele mogą wykorzystać je do pociągnięcia partii i kandydatów do odpowiedzialności. Dane o wydatkach na najbardziej podstawowym poziomie powinny obejmować informacje na poziomie transakcji, w tym koszt i odbiorcę środków lub towarów. Obywatele mogą wykorzystywać informacje o wydatkach kampanii, aby dokonywać bardziej świadomych wyborów wśród uczestników.Uczestnikom wyborów należy zezwolić na wydawanie wystarczających środków, aby przekazać swoje polityczne przesłanie. Limity wydatków na kampanie powinny być jasno określone prawem. Uczestnicy wykorzystują informacje o ograniczeniach, aby upewnić się, że działają zgodnie z prawem, podczas gdy obywatele mogą wykorzystać je do pociągnięcia partii i kandydatów do odpowiedzialności. Dane o wydatkach na najbardziej podstawowym poziomie powinny obejmować informacje na poziomie transakcji, w tym koszt i odbiorcę środków lub towarów. Obywatele mogą wykorzystywać informacje o wydatkach kampanii, aby dokonywać bardziej świadomych wyborów wśród uczestników.Uczestnikom wyborów należy zezwolić na wydawanie wystarczających środków, aby przekazać swoje polityczne przesłanie. Limity wydatków na kampanie powinny być jasno określone prawem. Uczestnicy wykorzystują informacje o ograniczeniach, aby upewnić się, że działają zgodnie z prawem, podczas gdy obywatele mogą wykorzystać je do pociągnięcia partii i kandydatów do odpowiedzialności. Dane o wydatkach na najbardziej podstawowym poziomie powinny obejmować informacje na poziomie transakcji, w tym koszt i odbiorcę środków lub towarów. Obywatele mogą wykorzystywać informacje o wydatkach kampanii, aby dokonywać bardziej świadomych wyborów wśród uczestników.Dane o wydatkach na najbardziej podstawowym poziomie powinny obejmować informacje na poziomie transakcji, w tym koszt i odbiorcę środków lub towarów. Obywatele mogą wykorzystywać informacje o wydatkach kampanii, aby dokonywać bardziej świadomych wyborów wśród uczestników.Dane o wydatkach na najbardziej podstawowym poziomie powinny obejmować informacje na poziomie transakcji, w tym koszt i odbiorcę środków lub towarów. Obywatele mogą wykorzystywać informacje o wydatkach kampanii, aby dokonywać bardziej świadomych wyborów wśród uczestników.

Przykładowe dane dotyczące wydatków w kampaniiW przypadku danych dotyczących wydatków dobrą praktyką jest zgłaszanie daty, celu, kwoty i odbiorcy każdej transakcji.

Dlaczego zgłaszanie i ujawnianie ma znaczenie?Zgłaszanie i ujawnianie informacji o finansach kampanii sprawia, że ​​kandydaci i partie polityczne są odpowiedzialni zarówno przed organem nadzorującym finanse kampanii, jak i przed opinią publiczną za sposób, w jaki finansują swoje kampanie. Chociaż częstotliwość i treść sprawozdań na temat finansowania kampanii jest różna zgłaszanie przez kandydatów i strony organowi nadzorującemu kampanię powinno być zawsze terminowe i przejrzyste. Prawo powinno dokładnie określać, jakie raporty są wymagane, ramy czasowe i sposób publicznego ujawniania. Dobrą praktyką jest wymaganie wstępnych, okresowych i końcowych raportów dotyczących finansowania kampanii. Przekazywanie informacji organowi nadzorującemu umożliwia organowi nadzorującemu finansowanie kampanii monitorowanie zgodności z zasadami.

Generalnie kandydaci i partie muszą spełniać określone wymogi dotyczące publicznego ujawniania informacji , gdy ubiegają się o urząd publiczny. Może to obejmować publiczne ujawnienie aktywów i pasywów w momencie rejestracji lub przez cały czas trwania kampanii. W niektórych przypadkach organ nadzoru publikuje informacje o ujawnieniu, podczas gdy w innych przypadkach kandydaci lub strony muszą je opublikować samodzielnie. Wymogi dotyczące ujawniania różnią się w zależności od kraju i są równoważone kwestiami prywatności i ochrony danych. Dostęp do informacji o finansowaniu kampanii pomaga informować obywateli o tym, gdzie partie polityczne i kandydaci otrzymują wsparcie finansowe, umożliwiając wyborcom dokonywanie bardziej świadomych wyborów.

Większość krajów Ameryki Łacińskiej prawnie wymaga, aby informacje finansowe od partii i kandydatów były upubliczniane. Kostaryka ma portal elektroniczny z łatwym dostępem do tych informacji finansowych, prezentowanych w standardowych formatach, które umożliwiają łatwe zarządzanie nimi w oprogramowaniu do obsługi danych. W Peru przepisy finansowe partii politycznych z 2005 r. Nakładają na partie obowiązek składania sprawozdań finansowych co dwa miesiące w okresie wyborczym . Ordynacja wyborcza z 1997 r. nakłada na wszystkich kandydatów obowiązek zgłaszania wydatków wyborczych w ciągu 60 dni od ogłoszenia wyników. Podsumowujące i szczegółowe, indywidualne informacje o dochodach i wydatkach każdego kandydata są ujawniane i dostępne do pobrania na stronie internetowej Krajowego Biura Procesów Wyborczych.

Przykładowe dane dotyczące sprawozdawczości i ujawnieńOdpowiednie dane obejmują zasady raportowania i ujawniania informacji o finansach kampanii, kto zgłasza i ujawnia te informacje, a także rzeczywiste informacje do publicznego ujawnienia. W niektórych przypadkach rzeczywiste sprawozdania i ujawnienia partii i kandydatów mogą być publicznie dostępne. Przepisy dotyczące zgłaszania i ujawniania informacji powinny obejmować informacje, które partie polityczne i kandydaci muszą przekazywać o ich wkładach i wydatkach na kampanię oraz o tym, kiedy i w jaki sposób należy składać te raporty. Wymogi dotyczące ujawniania informacji mogą obejmować publiczne ujawnienie aktywów i pasywów w momencie rejestracji lub przez cały czas trwania kampanii. Jeśli chodzi o dane dotyczące finansowania kampanii publicznych, finansowania kampanii prywatnych i wydatków na kampanie, dane ujawniane powinny obejmować tożsamość darczyńców oraz daty, kwoty,oraz rodzaje składek i wydatków.

Raporty powinny wyraźnie rozróżniać partię jako całość, poszczególnych kandydatów i, w stosownych przypadkach, listy kandydatów. Powinny zawierać wystarczająco dużo szczegółów, aby były przydatne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa. Dobrą praktyką władz jest wprowadzenie standardowego szablonu i wskazówek dotyczących sprawozdawczości, które umożliwią terminową analizę i sensowne porównanie różnych stron i kandydatów. Raporty powinny wyraźnie rozróżniać składki i wydatki. Ponadto formaty sprawozdawcze powinny uwzględniać wyszczególnienie wszystkich składek i wydatków w standardowych kategoriach określonych w przepisach. Sprawozdania szczegółowe powinny zawierać datę i kwotę każdej transakcji, a także kopie dowodów transakcji (na przykład pokwitowania, czeki, przelewy bankowe i umowy pożyczki).

Dlaczego nadzór i monitorowanie mają znaczenie?Nadzór i monitorowanie zgodności z zasadami finansowania kampanii to ważne mechanizmy zwiększające przejrzystość i skuteczne wdrażanie przepisów. Państwa często zapewniają niezależny organ nadzorczy, który monitoruje wdrażanie przepisów dotyczących finansowania kampanii, w tym publikację raportów. Stopień niezależności organu regulacyjnego jest różny, co może wpływać na zaufanie społeczne do kontroli i skuteczności finansowania kampanii. Zabezpieczenia prawne mogą zostać włączone do zasad rządzących wyborem, składem i mandatem organu, tak aby uniknąć wpływów stronniczych lub nacisków rządu. Aby zwiększyć skuteczność, organ nadzorczy może również mieć prawo do wydawania wskazówek i wytycznych, prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanych naruszeń zasad oraz nakładania lub dochodzenia sankcji za naruszenia.Należy jasno określić relacje między organem nadzorującym finansowanie kampanii a innymi organami wyborczymi i organami rządowymi, a także między krajowymi i lokalnymi interesariuszami. Zadania organu nadzoru i obszary odpowiedzialności powinny być jasno określone, aby uniknąć konfliktów interesów lub nakładania się jurysdykcji.

Monitorowanie terminowych sprawozdań dotyczących finansowania kampanii i wydatków przez opinię publiczną, dziennikarzy i / lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego pozwala im ocenić uczciwość konkurencji wyborczej. Pozwala im to również na przegląd potencjalnych wpływów na kandydatów po objęciu urzędu. Ponadto mogą wykorzystać te informacje do pociągnięcia organu nadzorczego do odpowiedzialności, co może przyczynić się do jego działania.

Przykładowe dane z nadzoru i monitorowaniaDane z nadzoru obejmują informacje o tym, czy każdy z zawodników złożył raport na czas, późno, czy wcale, czy raporty były kompletne, a także dane o tym, którzy zawodnicy podlegają sankcjom. Ponadto dane dotyczące nadzoru obejmują informacje o liczbie przypadków zastosowania sankcji oraz o tym, czy strony i kandydaci przestrzegali sankcji.

Dlaczego sankcje i odwołania mają znaczenie?Skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących finansowania kampanii ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności systemu finansowania kampanii, wzmocnienia zaufania publicznego do procesu wyborczego oraz pociągnięcia do odpowiedzialności partii politycznych i kandydatów. Sankcje to kary nakładane przez organ nadzorujący finansowanie kampanii lub inny organ regulacyjny, aw niektórych przypadkach przez sąd karny, na kandydatów, którzy naruszają przepisy dotyczące finansowania kampanii. Sankcje mają na celu wyeliminowanie wszelkich korzyści wynikających z nieprzestrzegania prawa, ukaranie tych, którzy ich nie przestrzegają, oraz powstrzymanie ich w przyszłości. Sankcje muszą być zawsze jasno określone w prawie lub regulacjach, znane opinii publicznej i uczestnikom wyborów, egzekwowalne i proporcjonalne do ich konkretnego celu. Można zastosować szereg sankcji, w tym ostrzeżenia, grzywny administracyjne, częściową lub całkowitą utratę środków publicznych, a w przypadku poważnych naruszeń, postępowanie karne. Wszystkie decyzje powinny być zapisane na piśmie i uzasadnione, a zaangażowane strony powinny być poinformowane o decyzji w odpowiednim czasie.

Za każdym razem, gdy nakładane są sankcje, zaangażowane strony powinny mieć prawo dostępu do procesu odwoławczego i odwołania się do sądu. Ramy prawne powinny przewidywać rozsądne terminy składania, rozpatrywania i rozstrzygania odwołań. Mając dostęp do informacji o sankcjach i odwołaniach, partie polityczne mogą zapewnić sprawiedliwe traktowanie, a także określić sposób odwołania się od nałożonych sankcji. Tymczasem dane o wszelkich zastosowanych sankcjach dostarczają obywatelom informacji o tym, czy kandydaci i partie przestrzegają przepisów dotyczących finansowania kampanii i czy otrzymali stosowne kary za naruszenia. Mając dostęp do informacji na temat przepisów dotyczących kar, społeczeństwo obywatelskie może ocenić, czy prawo przewiduje odpowiedni zakres sankcji w przypadku ich nieprzestrzegania.W połączeniu z ujawnionymi danymi społeczeństwo obywatelskie może zbadać, czy sankcje są stosowane w sposób bezstronny.

Przykładowe dane dotyczące sankcji i odwołańPostępowanie w sprawie sankcji i odwołań, a także informacje o całym procesie powinny być przejrzyste i dostępne dla opinii publicznej. Odpowiednie dane obejmują, kto, w jaki sposób i dlaczego konkretny kandydat lub partia został ukarany, a także które strony odwołały się od decyzji, dlaczego odwołały się i jaki jest wynik procesu odwoławczego. Dane powinny zawierać merytoryczne powody i wyjaśnienia wspierające decyzje dotyczące sankcji i odwołań. Inne istotne informacje dotyczące procesu odwoławczego obejmują wszelkie przepisy określające prawne sposoby odwoływania się od decyzji organu nadzoru oraz terminy wnoszenia odwołań i wydawania decyzji.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy