Ryzyko płynności

17.02.2021
Category: Drugiej Strony

Co to jest ryzyko płynności?

Płynność to zdolność firmy, firmy, a nawet osoby fizycznej do spłaty swoich długów bez poniesienia katastrofalnych strat. Z drugiej strony, ryzyko płynności wynika z braku zbywalności inwestycji, której nie można kupić ani sprzedać wystarczająco szybko, aby zapobiec stracie lub ją zminimalizować. Zwykle znajduje to odzwierciedlenie w niezwykle szerokich spreadach bid-ask lub dużych ruchach cen.

Ryzyko płynnościKluczowe wnioski
 • Płynność to zdolność firmy, firmy, a nawet osoby fizycznej do spłaty swoich długów bez poniesienia katastrofalnych strat.
 • Inwestorzy, menedżerowie i wierzyciele używają wskaźników pomiaru płynności przy podejmowaniu decyzji o poziomie ryzyka w organizacji.Jeśli indywidualny inwestor, biznes lub instytucja finansowa nie jest w stanie spłacić swoich krótkoterminowych zobowiązań dłużnych, doświadcza ryzyka płynności.Zrozumienie ryzyka płynności

  Powszechnie wiadomo, że im mniejszy rozmiar papieru wartościowego lub jego emitenta, tym większe ryzyko płynności. Spadki wartości akcji i innych papierów wartościowych zmotywowały wielu inwestorów do sprzedaży swoich udziałów za wszelką cenę w następstwie ataków z 11 września, a także podczas światowego kryzysu kredytowego w latach 2007-2008. Pośpiech do wyjść spowodował poszerzenie spreadów kupna i dużych spadków cen, co dodatkowo przyczyniło się do braku płynności rynku.

  Ryzyko płynności występuje, gdy indywidualny inwestor, biznes lub instytucja finansowa nie jest w stanie spłacić swoich krótkoterminowych zobowiązań dłużnych. Inwestor lub podmiot może nie być w stanie zamienić aktywów na gotówkę bez rezygnacji z kapitału i dochodu z powodu braku nabywców lub nieefektywnego rynku.

  Ryzyko płynności w instytucjach finansowych

  Instytucje finansowe są w znacznym stopniu uzależnione od pożyczonych pieniędzy, więc często poddaje się je kontroli w celu ustalenia, czy są w stanie spłacić swoje zobowiązania bez ponoszenia wielkich strat, które mogą być katastrofalne. Instytucje stają zatem w obliczu rygorystycznych wymogów zgodności i testów warunków skrajnych w celu pomiaru ich stabilności finansowej.

  Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) opublikowała w kwietniu 2016 r. Propozycję, która stworzyła wskaźnik stabilnego finansowania netto. Miał na celu pomoc w zwiększeniu płynności banków w okresach trudności finansowych. Wskaźnik wskazuje, czy banki posiadają wystarczającą ilość aktywów wysokiej jakości, które można łatwo zamienić na gotówkę w ciągu jednego roku. Banki w mniejszym stopniu polegają na finansowaniu krótkoterminowym, które jest zwykle bardziej niestabilne.

  Podczas kryzysu finansowego z 2008 r. Wiele dużych banków upadło lub stanęło w obliczu niewypłacalności z powodu problemów z płynnością. Współczynnik FDIC jest zgodny z międzynarodowym standardem bazylejskim, stworzonym w 2015 roku, i zmniejsza wrażliwość banków w przypadku kolejnego kryzysu finansowego.

  Ryzyko płynności w przedsiębiorstwach

  Inwestorzy, menedżerowie i wierzyciele używają wskaźników pomiaru płynności przy podejmowaniu decyzji o poziomie ryzyka w organizacji. Często porównują zobowiązania krótkoterminowe i aktywa płynne wymienione w sprawozdaniach finansowych firmy.

  Jeśli firma ma zbyt duże ryzyko płynności, musi sprzedać swoje aktywa, przynieść dodatkowe przychody lub znaleźć inny sposób na zmniejszenie rozbieżności między dostępnymi środkami pieniężnymi a zadłużeniem.

  Przykład ze świata rzeczywistego

  Dom o wartości 500 000 USD może nie mieć kupującego, gdy rynek nieruchomości spada, ale dom może zostać sprzedany powyżej ceny z wykazu, gdy sytuacja na rynku się poprawi. Właściciele mogą sprzedać dom za mniej i stracić pieniądze na transakcji, jeśli potrzebują szybko gotówki, więc muszą sprzedawać dom, gdy rynek spada.

  Inwestorzy powinni rozważyć, czy mogą zamienić swoje krótkoterminowe zobowiązania dłużne na środki pieniężne przed zainwestowaniem w długoterminowe aktywa niepłynne w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem płynności.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy