Przykładowe warunki klauzuli awaryjnej kredytu hipotecznego

17.02.2021
Category: Stopa Procentowa

5 sposobów, w jakie awaryjny kredyt hipoteczny chroni kupujących w umowie kupna

 • Dzielić
 • KołekE-mailZakup nieruchomości zwykle wiąże się z podpisaniem umowy kupna. Ponieważ kupujący często muszą kwalifikować się do otrzymania kredytu hipotecznego, aby kupić nieruchomość, umowa ta zwykle zawiera klauzulę dotyczącą hipoteki. Klauzula ta zwykle określa szczegółowo warunki zobowiązania do udzielenia kredytu hipotecznego i wyjaśnia, co się stanie, jeśli kupujący nie będzie mógł uzyskać kredytu hipotecznego. Dowiedz się, czym jest klauzula awaryjna kredytu hipotecznego i pięć sposobów, w jakie chroni kupujących.

  Co to jest klauzula awaryjna dotycząca kredytu hipotecznego?

  Kiedy ta klauzula jest potrzebna?

  Klauzula warunkowa hipoteki jest konieczna w umowie kupna tylko wtedy, gdy kupujący pozyskuje finansowanie na zakup nieruchomości. Klauzula ta nie jest konieczna, jeśli kupujący kupuje nieruchomość za gotówkę.

  Dlaczego ta klauzula jest ważna?

  Kupujący może uzyskać wstępne zatwierdzenie kredytu hipotecznego, kiedy składa ofertę na nieruchomość, ale w rzeczywistości nie może zostać zatwierdzony, dopóki pożyczkodawca nie zweryfikuje wielu czynników dotyczących kupującego, a także kupowanej nieruchomości. Ponieważ kupujący zwykle nie ma faktycznego zobowiązania do spłaty kredytu hipotecznego w momencie podpisywania umowy kupna, klauzula ta ma na celu ochronę zarówno kupującego, jak i sprzedającego w przypadku, gdy kupujący nie uzyskał zgody na kredyt hipoteczny.

  5 Przykładowe warunki warunku hipotecznego:

  Oto pięć najczęstszych terminów, które można znaleźć w klauzuli dotyczącej warunkowego kredytu hipotecznego.

  1. Umowa oparta na warunku hipotecznym:

  Pierwszym punktem klauzuli o warunkowej hipotece jest wyjaśnienie, że wszystkie inne klauzule umowy tracą ważność, jeżeli kupujący nie jest w stanie uzyskać zobowiązania do udzielenia kredytu hipotecznego. Klauzula ta stanowi ochronę dla kupującego, ponieważ pozwala mu odstąpić od umowy bez żadnych konsekwencji prawnych i bez utraty już zdeponowanych pieniędzy. Klauzula ta chroni również sprzedającego, ponieważ może on przejść do innego kupującego, jeśli pierwotny kupujący nie może uzyskać kredytu hipotecznego.

  2. Warunki pożyczki:

  Klauzula warunkowa dotycząca kredytu hipotecznego powinna określać dokładne warunki zobowiązania do udzielenia kredytu hipotecznego, które będą satysfakcjonujące dla kupującego. Powinno to obejmować:

 • Kwota w dolarach, na którą kupujący musi zostać zatwierdzony
 • Stopa procentowa, dla której kupujący musi zostać zatwierdzony iWszelkie opłaty, które mogą zostać naliczone.To zdanie chroni kupującego na kilka sposobów:

 • Przede wszystkim chroni kupującego, jeśli w ogóle nie może uzyskać kredytu hipotecznego.
 • Podanie dokładnej kwoty, na jaką kupujący musi zostać zatwierdzony, służy jako dodatkowa ochrona kupującego. Jeśli uzyska zgodę na kredyt hipoteczny, ale nie zostanie zatwierdzony na kwotę wymienioną w umowie, może anulować umowę bez dalszych konsekwencji.Ostatnim sposobem, w jaki to zdanie chroni kupującego, jest wyszczególnienie stopy procentowej, na jaką kupujący musi być zatwierdzony. Jeśli oprocentowanie jest zbyt wysokie, kupujący może nie chcieć kontynuować zakupu. Nawet jeśli dokładna stopa procentowa nie jest wymieniona w tej klauzuli, wystarczy stwierdzić, że stopa procentowa „musi być zadowalająca dla kupującego; daje kupującemu możliwość rezygnacji, jeśli nie jest zadowolony z oprocentowania, na które został zatwierdzony przez pożyczkodawcę. 3. Data awaryjnego finansowania:

  Zdanie to daje kupującemu określone ramy czasowe, w których musi uzyskać zobowiązanie do kredytu hipotecznego. Niniejsze oświadczenie ma na celu ochronę sprzedającego. Ten termin musi zostać uzgodniony zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego, ale zwykle wynosi od 30 do 60 dni. Jeśli kupujący nie jest w stanie uzyskać kredytu hipotecznego w tym okresie, sprzedawca może odstąpić od umowy i przejść do innych zainteresowanych kupujących.

  4. Jeśli kredyt hipoteczny nie zostanie uzyskany:

  Zdanie to daje zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu możliwość rezygnacji z kredytu hipotecznego przed datą warunkową finansowania. Zdanie to zwykle stwierdza, że ​​kupujący ma prawo do zwrotu wszelkich wpłaconych przez niego środków pieniężnych. W tym momencie również sprzedawca może odejść. Jeśli kredyt hipoteczny nie został uzyskany przed datą warunkową finansowania, każda ze stron musi zwykle powiadomić drugą stronę na piśmie o swoim zamiarze odstąpienia od umowy.

  5. Przedłużenie terminu awaryjnego:

  Jeśli kupujący nie otrzyma zobowiązania do udzielenia kredytu hipotecznego do dnia warunkowego finansowania, sprzedawca może zgodzić się na zezwolenie kupującemu na przedłużenie w celu uzyskania finansowania. Długość przedłużenia zostanie uzgodniona zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego.

  Przykładowa klauzula awaryjna kredytu hipotecznego:

  Poniżej znajduje się przykład klauzuli awaryjnej kredytu hipotecznego, którą możesz znaleźć w umowie kupna. Dokładne warunki umowy będą się różnić, ponieważ muszą zostać uzgodnione zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego.

  „Zobowiązania Kupującego wynikające z niniejszej umowy są uwarunkowane uzyskaniem przez Kupującego wiążącego bezwarunkowego pisemnego zobowiązania do ustanowienia hipoteki od banku lub innego pożyczkodawcy instytucjonalnego w kwocie równej% ceny zakupu lub w wysokości zadowalającej Kupującego. Kupujący będzie miał trzydzieści (30) dni od daty zawarcia niniejszej umowy na uzyskanie takiego pisemnego zobowiązania. („Data nieprzewidzianych warunków finansowania) Jeśli Kupujący nie uzyska takiego zobowiązania w powyższym okresie, każda ze stron może anulować niniejszą umowę za pisemnym powiadomieniem drugiej strony po wygaśnięciu terminu warunkowego finansowania, a wszystkie środki pieniężne z depozytu zostaną zwrócone Kupującemu i żadna ze stron nie będzie ponosić żadnej dalszej odpowiedzialności wobec drugiej. Termin warunku finansowania może zostać przedłużony za zgodą Sprzedającego, przy czym zgoda ta nie będzie bezzasadnie wstrzymywana lub opóźniana.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy