Normalne salda debetowe i kredytowe dla kont

17.02.2021
Category: Jaki Sposób

Wrócimy teraz do formatu bilansu i podstawowego równania księgowego :

Format podstawowego równania księgowego może pomóc w zrozumieniu normalnych lub oczekiwanych sald kont księgi głównej. Pomoże Ci również w zrozumieniu rodzaju wpisu wymaganego do zwiększenia salda konta . Oto istotne punkty:

Konta aktywów zwykle mają salda debetowe, a salda debetowe są zwiększane poprzez wpis debetowy.

 • Pamiętaj, że debet oznacza lewą stronę .
 • W równaniu księgowym aktywa pojawiają się po lewej stronie znaku równości.Na kontach aktywów salda kont znajdują się zwykle po lewej stronie lub po stronie debetowej konta.Dlatego salda debetowe na kontach aktywów zostaną zwiększone o zapis debetowy.

  Rachunki zobowiązań będą zwykle miały salda kredytowe, a salda kredytowe są zwiększane poprzez wpis kredytowy.

  • Przypomnij sobie, że kredyt oznacza właściwą stronę .
  • W równaniu księgowym pasywa pojawiają się po prawej stronie znaku równości.Na kontach zobowiązań salda kont znajdują się zwykle po prawej stronie lub po stronie kredytowej konta.W związku z tym salda kredytowe na kontach zobowiązań zostaną zwiększone o zapis kredytowy.

   Rachunek kapitałowy właściciela (i rachunek zysków zatrzymanych akcjonariuszy) będzie zwykle zawierał salda kredytowe, a salda kredytowe są zwiększane poprzez wpis kredytowy.

   • Ponownie, kredyt oznacza właściwą stronę .
   • W równaniu księgowym kapitał własny właściciela (akcjonariuszy) pojawia się po prawej stronie znaku równości.Na rachunku kapitałowym właściciela i na rachunkach kapitałowych udziałowców salda znajdują się zwykle po prawej stronie rachunków lub po stronie kredytowej.W związku z tym salda kredytowe na rachunku kapitałowym właściciela i na rachunku zysków zatrzymanych zostaną zwiększone o wpis kredytowy.Przykłady obciążeń i kredytów w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej

    Wzmocnijmy naszą dyskusję o debetach i kredytach, używając pięciu przykładów. W tej sekcji założymy, że prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą. (Po tych przykładach zilustrujemy wpisy debetowe i kredytowe dla korporacji).

    J. Lee rozpoczyna jednoosobową działalność gospodarczą z 5 000 USD własnych pieniędzy.

    Kiedy J. Lee inwestuje 5 000 USD ze swoich osobistych środków pieniężnych w nowy biznes, aktywa firmy zwiększają się o 5 000 USD, a kapitał własny właściciela o 5 000 USD. W rezultacie równanie księgowe dla firmy będzie zrównoważone.

    Ponieważ aktywa znajdują się po lewej stronie równania księgowego, oczekuje się, że konto aktywów Cash będzie miało saldo debetowe. Saldo debetowe na koncie Cash wzrośnie wraz z debetem w Cash za 5000 USD.

    Druga część wpisu będzie dotyczyła rachunku kapitałowego właściciela (J. Lee, Capital), który jest częścią kapitału własnego właściciela. Ponieważ kapitał własny właściciela znajduje się po prawej stronie równania księgowego, oczekuje się, że saldo konta kapitałowego właściciela będzie miało saldo kredytowe i wzrośnie wraz z wejściem kredytu w wysokości 5000 USD.

    Transakcja w formularzu dziennika głównego to:

    Firma kupuje sprzęt za 3000 USD.

    Kiedy firma zapłaci 3000 USD z gotówki na nowy sprzęt, saldo aktywów firmy zmniejsza się o 3000 USD, a konto aktywów firmy zwiększa się o 3000 USD. Poniżej pokazano, że ta transakcja zachowa sumy równania księgowego i sumy bilansowe w bilansie:

    Uwaga: w tym temacie pokazujemy tylko zmianę w równaniu księgowym. Aby zobaczyć skumulowane kwoty dla wielu transakcji, zobacz nasz temat Równanie księgowe .

    Ponieważ aktywa znajdują się po lewej stronie równania księgowego, oczekuje się, że konto aktywów będzie miało saldo debetowe. Ponieważ konto sprzętu rośnie o 3000 USD, wymagany jest debet na karcie Sprzęt na kwotę 3000 USD.

    Druga część wpisu będzie dotyczyła rachunku aktywów Cash, który ma mieć saldo debetowe . Ponieważ konto Cash zmniejsza się o 3000 USD, konto Cash musi zostać zasilone kwotą 3000 USD.

    Transakcja w formularzu dziennika głównego to:

    Poniższy rachunek T ilustruje, w jaki sposób kwoty debetu i kredytu z pierwszych dwóch transakcji wpłynęły na rachunek gotówkowy:

    Ponieważ gotówka jest kontem aktywów, jej normalne lub oczekiwane saldo będzie saldem debetowym. W związku z tym rachunek gotówkowy jest obciążany w celu zwiększenia jego salda. W pierwszej transakcji firma zwiększyła saldo gotówki, gdy właściciel zainwestował w firmę 5000 USD swoich osobistych pieniędzy. (Patrz punkt 1 na powyższym koncie T). W naszej drugiej transakcji firma wydała 3000 USD ze swojej gotówki na zakup sprzętu. W związku z tym punktem 2 na koncie T był kredyt w wysokości 3000 USD w celu obniżenia salda konta z 5000 USD do 2000 USD.

    Należy zauważyć, że konto T jest zwykle szkicem, który księgowy lub księgowy wykonuje w celu wizualizacji skutków, jakie transakcja będzie miała na dwóch lub więcej kontach zaangażowanych w transakcję. (Konto pojawiające się w księdze głównej firmy NIE będzie miało formy „T, jak to tutaj pokazujemy).

    Firma uzyskuje przychody z usług w wysokości 2000 USD i pozwala klientowi zapłacić 10 dni później.

    Gdy firma zarabia 2000 USD na świadczeniu usług dla klienta, aktywa firmy zwiększają się o 2000 USD, a kapitał własny właściciela o 2000 USD. Zmiana w równaniu rachunkowości będą:

    Ponieważ aktywa znajdują się po lewej stronie równania księgowego, oczekuje się, że konto aktywów Rozrachunki z odbiorcami będzie miało saldo debetowe. Saldo debetowe w rozrachunkach z odbiorcami jest zwiększane o debet na rozrachunkach z odbiorcami w wysokości 2000 USD.

    Druga część wpisu dotyczy rachunku kapitałowego właściciela, który jest częścią kapitału własnego właściciela. Ponieważ kapitał własny właściciela znajduje się po prawej stronie równania księgowego, rachunek kapitałowy właściciela (który ma mieć saldo kredytowe) jest zwiększany o wpis kredytowy w wysokości 2000 USD. Jednak zamiast rejestrować zapis kredytowy bezpośrednio na rachunku kapitałowym właściciela, zapis ten jest rejestrowany na rachunku tymczasowego rachunku zysków i strat zatytułowanym Przychody z usługi. Później saldo kredytu w przychodach z usług zostanie przeniesione na rachunek kapitałowy właściciela.

    Transakcja w formularzu dziennika głównego to:

    Jeśli w tym momencie sporządzany jest bilans, musimy uwzględnić saldo z rachunku przychodów z usług (jak również salda ze wszystkich rachunków rachunku zysków i strat) na rachunku kapitałowym właściciela.

    Firma pobiera 2000 USD od klienta, który skorzystał z usług 10 dni wcześniej.

    Gdy firma zbiera 2000 USD od klienta, który był wcześniej obsłużony, rachunek aktywów firmy „Gotówka wzrasta o 2 000 USD, a rachunek aktywów przedsiębiorstwa „Należności zmniejsza się o 2000 USD. Ponieważ transakcja ma jeden składnik aktywów rosnący i jeden zmniejszający się o tę samą kwotę, nie będzie zmiany w łącznych sumach dla równania księgowego.

    Ponieważ aktywa znajdują się po lewej stronie równania księgowego, oczekuje się, że zarówno konto gotówkowe, jak i konto rozrachunków z odbiorcami będą miały salda debetowe. Dlatego konto gotówkowe jest powiększane o wpis debetowy w wysokości 2000 USD; a konto rozrachunków z odbiorcami jest pomniejszane o wpis kredytowy w wysokości 2000 USD.

    Transakcja w formularzu dziennika głównego to:

    Firma ponosi 800 dolarów wydatków na reklamę i natychmiast płaci tę kwotę.

    Kiedy firma zapłaci 800 dolarów, jej rachunek aktywów Cash spada o 800 dolarów, a rachunek kapitałowy właściciela o 800 dolarów. W rezultacie zmiana sumy równania księgowego będzie wynosić:

    Ponieważ aktywa znajdują się po lewej stronie równania księgowego, oczekuje się, że konto aktywów Cash będzie miało saldo debetowe. Obciążenie bilans będzie maleć z kredytu na gotówkę za $ 800 .

    Druga część wpisu będzie dotyczyła rachunku kapitałowego właściciela, który jest częścią kapitału własnego właściciela. Ponieważ kapitał własny właściciela znajduje się po prawej stronie równania księgowego, rachunek kapitałowy właściciela (który ma mieć saldo kredytowe) zmniejszy się wraz z debetem w wysokości 800 USD . Jednak zamiast rejestrować zapis debetowy bezpośrednio na rachunku kapitałowym właściciela, zapis debetowy zostanie odnotowany na rachunku wydatków reklamowych tymczasowego rachunku zysków i strat. Później saldo debetu w wydatkach na reklamę zostanie przelane na konto kapitałowe właściciela.

    Transakcja w formie arkusza ogólnego to:

    Jeśli bilans jest sporządzany w tym momencie, saldo na koncie wydatków reklamowych (jak również salda ze wszystkich rachunków rachunku zysków i strat) musi zostać uwzględnione na rachunku kapitałowym właściciela.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy