Kredyt bankowy

17.02.2021

Czym jest kredyt bankowy dla seniorów?

Kredyt bankowy uprzywilejowany to zobowiązanie do finansowania dłużnego udzielone firmie przez bank lub podobną instytucję finansową, a następnie przepakowane i sprzedane inwestorom. Przepakowane zobowiązanie dłużne składa się z wielu pożyczek. Pożyczki bankowe uprzywilejowane stanowią roszczenie prawne do aktywów kredytobiorcy ponad wszystkie inne zobowiązania dłużne.

Ponieważ pożyczka ta jest uważana za nadrzędną w stosunku do wszystkich innych roszczeń wobec pożyczkobiorcy, w przypadku upadłości będzie to pierwsza pożyczka podlegająca spłacie, zanim spłacą się inni wierzyciele, akcjonariusze uprzywilejowani lub akcjonariusze zwykli. Pożyczki bankowe są zwykle zabezpieczone zastawem na aktywach pożyczkobiorcy.

Kluczowe wnioski
 • Kredyt bankowy uprzywilejowany to pożyczka korporacyjna przekształcona w pakiet pożyczek korporacyjnych, który jest sprzedawany inwestorom.
 • Pożyczki bankowe uprzywilejowane mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zobowiązaniami dłużnika pożyczkobiorcy.W przypadku upadłości uprzywilejowane pożyczki bankowe są spłacane przed innymi wierzycielami, akcjonariuszami uprzywilejowanymi i zwykłymi akcjonariuszami, gdy aktywa pożyczkobiorcy zostaną sprzedane.Pożyczki bankowe są zazwyczaj zabezpieczone zastawem na aktywach pożyczkobiorcy.Pożyczki bankowe są najczęściej oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.Historycznie rzecz biorąc, pożyczkodawcy udzielający uprzywilejowanych pożyczek bankowych byli w stanie odzyskać całość pożyczki, gdy pożyczkobiorca nie wywiązał się z płatności.Pożyczki bankowe dla seniorów zazwyczaj zapewniają inwestorom zwrot z inwestycji i ochronę przed inflacjąJak działa kredyt bankowy

  Pożyczki są często wykorzystywane w celu zapewnienia firmie gotówki na kontynuowanie jej codziennej działalności lub innych potrzeb kapitałowych, jakie może mieć. Pożyczki są zwykle zabezpieczone zapasami, majątkiem, wyposażeniem lub nieruchomościami firmy jako zabezpieczenie. Banki często biorą liczne pożyczki, które udzielają, przekształcają je w jedno zobowiązanie dłużne i sprzedają inwestorom jako produkt finansowy. Inwestorzy otrzymują następnie odsetki jako zwrot z inwestycji.

  Ponieważ pożyczki bankowe uprzywilejowane znajdują się na szczycie struktury kapitałowej firmy, jeśli firma złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, aktywa zabezpieczone są zwykle sprzedawane, a wpływy są rozdzielane między posiadaczy pożyczek nadrzędnych, zanim jakikolwiek inny rodzaj pożyczkodawcy zostanie spłacony.

  Historycznie rzecz biorąc, większość firm z uprzywilejowanymi pożyczkami bankowymi, które zakończyły się ogłoszeniem upadłości, była w stanie całkowicie pokryć pożyczki, co oznacza, że ​​pożyczkodawcy / inwestorzy zostali spłaceni. Ponieważ pożyczki banków uprzywilejowanych mają pierwszeństwo w strukturze spłat, są one stosunkowo bezpieczne, chociaż nadal są uznawane za aktywa o ratingu nieinwestycyjnym, ponieważ przez większość czasu kredyty korporacyjne w pakiecie są udzielane spółkom nie posiadającym ratingu inwestycyjnego.

  Pożyczki bankowe dla seniorów mają zazwyczaj zmienne stopy procentowe, które zmieniają się zgodnie z londyńską stopą procentową oferowaną międzybankową (LIBOR) lub innymi popularnymi punktami odniesienia. Na przykład, jeśli stopa banku wynosi LIBOR + 5%, a LIBOR wynosi 3%, oprocentowanie kredytu wyniesie 8%. Ponieważ oprocentowanie kredytów często zmienia się co miesiąc lub co kwartał, oprocentowanie kredytu w banku uprzywilejowanym może w regularnych odstępach czasu rosnąć lub spadać. Stopa ta jest również stopą zwrotu, jaką inwestorzy osiągną z inwestycji. Aspekt zmiennej stopy procentowej uprzywilejowanej pożyczki bankowej zapewnia inwestorom ochronę przed wzrostem krótkoterminowych stóp procentowych jako ochronę przed inflacją.

  W strukturze spłat po uprzywilejowanych pożyczkach bankowych, które są zazwyczaj klasyfikowane jako pierwszy i drugi zastaw, pojawia się niezabezpieczony dług, a po nim kapitał własny.

  Uwagi specjalne

  Firmy, które zaciągają kredyty bankowe uprzywilejowane, często mają niższy rating kredytowy niż ich odpowiedniki, więc ryzyko kredytowe dla pożyczkodawcy jest zwykle większe niż w przypadku większości obligacji korporacyjnych. Co więcej, wyceny uprzywilejowanych kredytów bankowych ulegają częstym wahaniom i mogą być niestabilne. Było to szczególnie prawdziwe podczas kryzysu finansowego w 2008 roku.

  Ze względu na nieodłączne ryzyko i zmienność, uprzywilejowane pożyczki bankowe zazwyczaj przynoszą pożyczkodawcy wyższą rentowność niż obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym. Ponieważ jednak pożyczkodawcy mają pewność, że w przypadku niewypłacalności odzyskają przynajmniej część swoich pieniędzy przed innymi wierzycielami spółki, zyski z pożyczek są niższe niż obligacje o wysokim dochodzie, które nie zawierają takiej obietnicy.

  Inwestowanie w fundusze inwestycyjne lub fundusze typu ETF, które specjalizują się w uprzywilejowanych pożyczkach bankowych, może mieć sens dla niektórych inwestorów, którzy szukają regularnych dochodów i są gotowi ponieść dodatkowe ryzyko i zmienność. Dlatego:

 • Ze względu na zmienną stopę procentową pożyczek, gdy Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe, pożyczki przyniosą wyższe zyski.
 • Ponadto nadrzędne fundusze pożyczkowe banków zwykle mają zwrot skorygowany o ryzyko w okresie od trzech do pięciu lat, co czyni je atrakcyjnymi dla dość konserwatywnych inwestorów. Kiedy fundusze pożyczkowe osiągają gorsze wyniki, obligacje są sprzedawane z dyskontem do wartości nominalnej, co zwiększa rentowność inwestora.Inwestorzy mogą również czerpać pewną pewność z faktu, że średni współczynnik niewypłacalności przez nadrzędne fundusze pożyczkowe w przeszłości wynosił stosunkowo niewielkie 3%.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy