Co to jest ryzyko? Definicja, rodzaje i przykłady

17.02.2021
Category: Jeśli Jednak

29 marca 2019 19:16 EDT

Z każdą inwestycją lub biznesem zawsze wiąże się jakieś ryzyko.

Niezależnie od tego, czy jest to ryzyko przyspieszonej inflacji, czy niestabilności akcji, ryzyko jest ogromnym czynnikiem, który należy zbadać i zrozumieć, wchodząc na rynek (lub nawet jako firma lub korporacja).

A w ostatnich latach, z powodu wojen handlowych i wątpliwych stóp procentowych, wydaje się, że ryzyko może być bardziej rozpowszechnionym tematem, jeśli chodzi o lokowanie pieniędzy w wehikuł inwestycyjny – a nawet zakładanie firmy.

Biorąc pod uwagę, że termin „ryzyko jest tak szeroki, czym właściwie jest ryzyko i jakie są jego rodzaje?

Co to jest ryzyko?

Chociaż jest często używany w różnych kontekstach, ryzyko to możliwość, że wynik nie będzie zgodny z oczekiwaniami, szczególnie w odniesieniu do zwrotów z inwestycji w finanse. Istnieje jednak kilka różnych rodzajów ryzyka, w tym ryzyko inwestycyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko inflacji, ryzyko biznesowe, ryzyko płynności i inne. Ogólnie rzecz biorąc, osoby fizyczne, firmy lub kraje ponoszą ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

W kontekście inwestora ryzyko to wielkość niepewności, jaką inwestor jest skłonny zaakceptować w odniesieniu do przyszłych zwrotów, jakich oczekują od swojej inwestycji. Tolerancja na ryzyko jest zatem poziomem ryzyka, jakie inwestor jest skłonny ponieść w związku z inwestycją – i jest zwykle określana na podstawie takich czynników, jak wiek i wysokość dochodu do dyspozycji.

Ryzyko jest ogólnie określane w kategoriach biznesowych lub inwestycyjnych, ale ma ono również zastosowanie w sytuacjach makroekonomicznych. Na przykład przy niektórych rodzajach ryzyka można zbadać, w jaki sposób inflacja, dynamika rynku lub zmiany na rynku oraz preferencje konsumentów wpływają na inwestycje, kraje lub przedsiębiorstwa.

Ponadto istnieje wiele sposobów pomiaru ryzyka, w tym odchylenie standardowe i odchylenie.

Ale jakie jest ryzyko w inwestowaniu?

Ryzyko związane z inwestowaniemPodczas inwestowania ryzyko jest mierzone za pomocą równania odchylenia standardowego (powszechnie używanego w statystyce) – i logicznie ma to sens. Równanie mierzy zmienność akcji (wahania cen) w porównaniu do średniej ceny. Im wyższe odchylenie standardowe, tym wyższe ryzyko dla akcji lub papieru wartościowego i tym wyższe oczekiwane zwroty, aby zrekompensować podjęcie tego ryzyka.

Akcje o niskim ryzyku mają zwykle mniejsze wahania cen, a tym samym skromniejszy zwrot z inwestycji. Jednak akcje o wysokim ryzyku zwykle zmieniają się dramatycznie (lub oczekuje się, że będą) pod względem ceny i często mogą przynieść ogromne zwroty. Jednak ponieważ są one bardziej ryzykowne, inwestor bardziej ryzykuje, że zwrot z inwestycji nie będzie zgodny z oczekiwaniami (i może w rzeczywistości spowodować utratę całej inwestycji).

Główną koncepcją, która pojawia się przy ocenie ryzyka w portfelu, jest horyzont czasowy. Zasadniczo horyzont czasowy to czas, przez jaki możesz utrzymać swoje pieniądze na rynku lub poszczególnych akcjach. Jeśli masz długi horyzont czasowy, możesz generalnie inwestować w akcje o wyższym ryzyku, ponieważ masz więcej czasu na pokonanie wszelkich spadków na rynku. Jeśli jednak masz krótki horyzont czasowy (co oznacza, że ​​możesz utrzymać swoje pieniądze na rynku lub akcje tylko przez krótki okres), być może będziesz musiał wybrać inwestycje o niższym ryzyku, które mają mniejsze szanse na dramatyczne spadki.

Na przykład amerykańska obligacja skarbowa jest uważana za jedną z najbezpieczniejszych (o niskim ryzyku) inwestycji, podczas gdy niektóre akcje, na przykład Lyft ( LYFT ) – Get Report, mogą być uważane za bardziej ryzykowne ze względu na ich wahania.

Różne rodzaje ryzyka

Chociaż termin „ryzyko jest dość ogólne, a nawet jest niejasne, istnieje kilka różnych rodzajów ryzyka, które pomagają ująć je w bardziej konkretnym kontekście. Jakie są więc rodzaje ryzyka i jak wpływają na inwestorów lub firmy?

Ryzyko biznesoweW skrócie, ryzyko biznesowe to narażenie firmy na różne czynniki, takie jak konkurencja, preferencje konsumentów i inne wskaźniki, które mogą obniżyć zyski lub zagrozić sukcesowi firmy.

Wchodząc na rynek, każda firma jest narażona na ryzyko biznesowe, ponieważ istnieje wiele czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na zyski, a nawet doprowadzić do upadku firmy – w tym takie kwestie, jak regulacje rządowe lub ogólna gospodarka.

W ramach ogólnej analizy ryzyka biznesowego są różne inne rodzaje ryzyka, które badają firmy, w tym ryzyko strategiczne, ryzyko operacyjne, ryzyko reputacji i inne. W szerszym sensie wszystko, co może utrudniać rozwój firmy lub prowadzić ją do nieosiągnięcia celów lub marży, jest uważane za ryzyko biznesowe i może przedstawiać się na różne sposoby.

Ryzyko zmiennościW szczególności w przypadku inwestycji, ryzyko zmienności odnosi się do ryzyka, że ​​portfel może doświadczyć zmian wartości w wyniku zmienności (wahań cen) w oparciu o zmiany wartości jego aktywów bazowych – w szczególności akcji lub grupy akcji podlegających zmienności lub wahaniom cen.

Ryzyko zmienności jest często badane w odniesieniu do handlu opcjami, który zwykle wiąże się z wyższym ryzykiem zmienności ze względu na charakter samych opcji.

Akcje często otrzymują ratingi, zwane „beta, które pomagają inwestorom wykryć, które akcje mogą stanowić większe ryzyko dla ich portfela. Wartość beta mierzy wahania akcji w porównaniu z całym rynkiem lub indeksem porównawczym, takim jak S&P 500.

Ryzyko inflacjiRyzyko inflacyjne, czasami nazywane ryzykiem siły nabywczej, to ryzyko, że środki pieniężne z inwestycji nie będą tak dużo warte w przyszłości z powodu zmiany siły nabywczej inflacji. Ryzyko inflacyjne dotyczy przede wszystkim tego, w jaki sposób inflacja (szczególnie gdy jest wyższa niż oczekiwana) może zagrozić zwrotom lub je zmniejszyć z powodu erozji wartości inwestycji.

Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko inflacji jest większym problemem dla inwestorów, którzy mają inwestycje dłużne, takie jak obligacje lub inne inwestycje wymagające dużej gotówki.

Chociaż ryzyko inflacji może nie być głównym zmartwieniem inwestorów, zdecydowanie należy o nim pamiętać, mając do czynienia z przepływami pieniężnymi w długim okresie w instrumentach inwestycyjnych lub obliczając oczekiwane zwroty. Im dłuższe przepływy pieniężne są narażone, tym więcej czasu ma inflacja, aby wpłynąć na faktyczne zwroty z inwestycji i zżerać zyski – szczególnie jeśli inflacja ma przyspieszone tempo.

Ryzyko rynkoweRyzyko rynkowe to szerokie pojęcie, które obejmuje ryzyko spadku wartości inwestycji lub akcji w wyniku większych zmian lub wydarzeń gospodarczych lub rynkowych.

Pod pojęciem „ryzyka rynkowego znajduje się kilka rodzajów bardziej specyficznych rodzajów ryzyka rynkowego, w tym ryzyko cen akcji, ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe.

Ryzyko cen akcji występuje w każdej sytuacji inwestycyjnej, ponieważ jest to ryzyko, że cena akcji akcji spadnie, powodując stratę. Podobnie ryzyko stopy procentowej to ryzyko wzrostu oprocentowania obligacji, obniżając wartość samej obligacji. Ryzyko walutowe (czasami nazywane ryzykiem kursowym) dotyczy inwestycji zagranicznych i ryzyka związanego z kursami wymiany walut – lub, gdy wartość określonej waluty, takiej jak funt, rośnie lub spada w porównaniu z dolarem amerykańskim.

Ryzyko płynnościRyzyko płynności występuje, gdy aktywa lub papiery wartościowe nie mogą zostać zlikwidowane (tj. Zamienione na gotówkę) wystarczająco szybko, aby przetrwać na szczególnie niestabilnym rynku. Ten rodzaj ryzyka wpływa na zdolność przedsiębiorstw, korporacji lub osób fizycznych do spłaty długów bez ponoszenia strat. Zasadniczo małe przedsiębiorstwa lub emitenci są narażeni na większe ryzyko płynności ze względu na fakt, że mogą nie być w stanie szybko pokryć zobowiązań dłużnych.

Zasadniczo, jeśli osoba fizyczna lub firma nie jest w stanie spłacić swoich krótkoterminowych długów, są narażone na ryzyko utraty płynności.

Ale jak zarządzasz ryzykiem? Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to proces i strategia, którą inwestorzy i firmy stosują w celu zminimalizowania ryzyka w różnych kontekstach. Zarządzanie ryzykiem może obejmować inwestowanie w papiery wartościowe niskiego ryzyka, dywersyfikację portfela, zatwierdzanie zdolności kredytowej dla pożyczek i wiele więcej.

W przypadku inwestorów zarządzanie ryzykiem może polegać na równoważeniu lub dywersyfikacji portfeli obejmujących szereg inwestycji o wysokim i niskim ryzyku, w tym akcje i obligacje. Wydaje się, że ogólna zasada wydaje się być taka, że ​​im szerszy zakres inwestycji, które są uważane za mniej lub bardziej ryzykowne (w oparciu o niestabilność zabezpieczenia lub drastyczne wahania cen), tym bardziej portfel zarządzany jest ryzykiem i mniej ryzykowna jest inwestycja.

Firmy i osoby prywatne stosują różne strategie, aby uniknąć nadmiernego ryzyka.

Unikanie ryzyka jest powszechnie stosowaną przez firmy strategią, aby uniknąć ryzyka. Chociaż strategia jest raczej niejasna, unikanie ryzyka obejmuje takie rzeczy, jak rezygnacja z zakupu nowej fabryki, jeśli ryzyko dla firmy przeważa nad korzyściami (które, przypuszczalnie, firma określiła na podstawie analizy kosztów i korzyści).

Ponadto strategie takie jak ograniczanie ryzyka mają na celu zminimalizowanie skutków ryzyka zamiast całkowitego ich unikania. Na przykład firma produkująca napoje, taka jak Coca Cola ( KO ) – Get Report, mogłaby uniknąć konieczności wycofywania produktu z rynku ze względów zdrowotnych, przeprowadzając kontrolę produktu, zanim trafi on do sprzedaży detalicznej i trafi do rąk konsumentów.

Przeniesienie ryzyka to także strategia minimalizacji ryzyka poprzez przeniesienie go na inną stronę – czego częstym przykładem są ubezpieczenia. Firma lub osoba fizyczna może przenieść ryzyko uszkodzenia lub straty na budynek (lub podobny składnik aktywów), płacąc składkę za ubezpieczenie i chroniąc się przed koniecznością zapłacenia pełnej kwoty w przypadku zniszczenia nieruchomości.

I chociaż istnieje wiele innych przykładów zarządzania ryzykiem – zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i firm – jakie są rzeczywiste przykłady ryzyka?

Przykłady ryzyka

Jednym z głównych przykładów zarówno ryzyka finansowego, jak i ryzyka płynności jest ogłoszenie upadłości Toys R Us, ogłoszone we wrześniu 2017 r. Firma doświadczyła ryzyka finansowego w wyniku wykupu lewarowanego w 2005 r. Na kwotę około 6,6 mld USD dokonanego przez wielkie firmy, takie jak Bain Capital ( BCSF ) – Get Report, Vornado Realty Trust ( VNO ) – Get Report oraz KKR & Co. ( KKR ) – Get Report. Jednak nie jest w stanie konkurować z firmami takimi jak Target ( TGT ) – Get Report i Walmart ( WMT ) – Get Report, Toys „R Us próbowało zlikwidować ponad 700 swoich lokalizacji w 2018 roku – ale doświadczyło ryzyka płynności, ponieważ miało trudności ze sprzedażą. Wielu analityków twierdziło, że katastrofa była mocnym przykładem ryzyka finansowego i płynności, zwłaszcza w odniesieniu do wykupu długów, dla inwestorów i wierzycieli.

Ponadto innym przykładem ryzyka jest ryzyko walutowe występujące, gdy inwestor lub kraj posiada aktywa lub długi na rynkach zagranicznych.

Na przykład kryzys w Ameryce Łacińskiej z 1994 r. (Nazywany również „kryzysem tequili) zilustrował ryzyko posiadania aktywów w różnych walutach, gdy kilka krajów nie było w stanie spłacić długu zagranicznego, ponieważ przekraczał ich możliwości zarobkowe z powodu nagłej straty wartości w peso meksykańskim.

Kryzys negatywnie wpłynął również na rynki wschodzące, a deprecjacja peso zmusiła Stany Zjednoczone (za prezydenta Billa Clintona) do zorganizowania dofinansowania w wysokości 50 miliardów dolarów, przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jako przykład ryzyka związanego z posiadaniem długów lub aktywów w walutach obcych, kryzys jest tylko jednym z przykładów tego, jak kraj odczuwa wstrząsy związane z nagłą deprecjacją waluty. Ale ryzyko walutowe może również dotyczyć inwestorów indywidualnych, którzy posiadają papiery wartościowe lub aktywa na zagranicznych rynkach akcji.

Mimo to istnieją dziesiątki innych przykładów ryzyka – od zmienności akcji po ryzyko inflacji i nie tylko. Dopóki ryzyko jest uznawane, znalezienie strategii unikania lub ograniczania tego ryzyka może stać się łatwiejsze.

Czy masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby przejść na emeryturę?

Chcesz dowiedzieć się więcej o planowaniu emerytury od najlepszych ekspertów w kraju? Dołącz do Roberta „Mr. Retirement Powella z TheStreet na żywo w Nowym Jorku 6 kwietnia na naszym sympozjum na temat strategii emerytalnych. Przez ograniczony czas bilety na to całodniowe wydarzenie są dostępne w cenie 99 USD. Sprawdź agendę, poznaj prelegentów i zarejestruj się tutaj.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy