Fałszerstwa, podrobione poparcie, zmiany

i inne problemy z czekami

17.02.2021
Category: Może Również

KTO MOŻE POZYWAĆ BANK DEPOZYTARSKI W SPRAWIE WYKONANEJ WERYFIKACJI

  Planowany odbiorca nie może złożyć pozwu, jeśli nigdy nie posiadał czeku lub jeśli czek nigdy nie został mu wydany.

Szuflada nie może pozwać banku depozytariusza o przewalutowanie. Nie może również pozwać banku depozytariusza za naruszenie gwarancji.

 • Bank trasat może pozwać bank depozytariusza za naruszenie gwarancji.
 • KTO MOŻE POZYSKAĆ ​​BANK RYSUJĄCY ZA PRZEKROCZONE POTWIERDZENIE?

   Odbiorca może pozwać bank-trasata tylko wtedy, gdy wygasło zobowiązanie, na które wystawiono czek.

 • Szuflada czeku może pozwać bank trasata, jeśli zapłacił czek, który nie był należycie płatny. Obejmuje to nieautoryzowany podpis (który obejmuje sfałszowane podpisy), zmienione czeki i sfałszowane czeki indosowe.
 • W przypadku wygaśnięcia zobowiązania bazowego, na które wystawiono czek, odbiorca może pozwać wystawcę. W takim przypadku szuflada ma prawo regresu wobec banku płatnika z tytułu nienależnej zapłaty. Bank płatnika może następnie pozwać banki pobierające opłatę za pełną kwotę z powodu naruszenia teorii gwarancji.

  Zmienione czeki

  Ogólna zasada jest taka, że ​​odpowiedzialność za straty wynikające ze zmian jest mieszana, przy czym wystawca czeku czasami ponosi stratę, podczas gdy innym razem ponosi ją trasat i banki depozytariusze.

  Aby zrozumieć podział strat za zmiany, należy najpierw zrozumieć, co stanowi zmianę w rozumieniu Jednolitego Kodeksu Handlowego, art. 3. Termin „zmiana jest szczegółowo zdefiniowany w sekcji 3-407. W tej sekcji zmiana to:

   nieautoryzowana zmiana instrumentu, która ma na celu zmianę pod jakimkolwiek względem zobowiązania strony; lub

 • niedozwolone dodanie słów lub liczb lub inna zmiana w niekompletnym dokumencie odnosząca się do zobowiązań strony.
 • Zanim bank-trasat zgodzi się zaakceptować stratę w związku ze zmianą, powinien najpierw zbadać wszystkie środki obrony przed odpowiedzialnością za zmianę, które mogą być dla niego dostępne. Obrony te obejmują:

   Nie jest to istotna zmiana. Wiele zmian dokonanych w instrumencie nie jest zmianami w rozumieniu tego terminu. Ponadto, jeśli zmiana nie zmienia zobowiązania żadnej ze stron, nie jest objęta gwarancją. Dlatego ważne jest, aby znać wiele innych przepisów UKC, ponieważ odnoszą się one do zobowiązań stron. Na przykład sekcja 3-114 dotycząca sprzecznych warunków dokumentu stanowi, że jeśli instrument zawiera sprzeczne terminy, terminy zapisane na maszynie mają pierwszeństwo przed terminami drukowanymi, terminy zapisane odręcznie mają pierwszeństwo przed obydwoma, a słowa przeważają nad liczbami. W związku z tym, gdyby instrument, który zawierał sprzeczne warunki, został zmieniony tak, aby liczby zgadzały się ze słowami, nie nastąpiłaby żadna istotna zmiana, ponieważ zobowiązanie stron nie zostałoby zmienione.Innym przykładem jest sytuacja, w której wymieniona jest data, która jest niemożliwa (na przykład 31 czerwca), a czek zostaje zmieniony, aby odzwierciedlić następną datę. Ponownie, nie jest to prawnie uważane za zmianę.

  Zmiana została autoryzowana. Ponieważ sekcja 3-407 stanowi, że zmiana jest nieautoryzowaną zmianą lub dodaniem słów lub liczb, jeśli można udowodnić, że zmiana była autoryzowana, nie zostanie uznana za zmianę.

  Zaniedbanie klienta. Jak opisano powyżej. (§ 3-406.)

  Nieautoryzowane zakończenie. Jeżeli niekompletny instrument został zmieniony przez nieuprawnione uzupełnienie, płacący go bank płatnik lub osoba przyjmująca go na wartość, w dobrej wierze i bez powiadomienia o zmianie, może dochodzić praw w odniesieniu do instrumentu zgodnie z jego zakończonymi warunkami. (§ 3-407 (c) (I).)

  Oryginalne warunki. Jeżeli instrument został oszukańczo zmieniony, nadal może być egzekwowany zgodnie z pierwotnymi warunkami przez tego, kto go zapłacił lub przyjął wartość w dobrej wierze i bez powiadomienia o zmianie. Tak więc, jeśli czek został pierwotnie wystawiony na 400 $ i zmieniony na 4400 $, mógłby zostać wyegzekwowany za 400 $ – pierwotną kwotę. (§ 3-407 (c) (ii).)

  Zaniedbanie. Jeżeli inna strona (na przykład wystawca, odbiorca lub bank trasata lub bank depozytariusza) dopuścił się zaniedbania w sposób, który znacząco przyczynił się do straty wynikającej ze zmiany, nie może dochodzić zmiany przeciwko osobie, która w dobrej wierze , płaci za instrument, przyjmuje go na wartość lub do inkasa. Zauważ, że ponownie obowiązuje zasada porównawczej błędu. (§ 3-406.)

  Klient nie zbadał i nie zgłosił. Jeżeli wystawca czeku nie sprawdzi niezwłocznie swojego wyciągu bankowego i nie zgłosi zmiany w rozsądnym terminie (nieprzekraczającym 30 dni), wystawca nie może przenieść straty na swój bank (który nie będzie wówczas mógł przekazać jej bank depozytariusz), chyba że wystawca może wykazać, że jego bank nie dochował zwykłej staranności. W takim przypadku strata zostanie rozłożona między strony w takim zakresie, w jakim zaniedbanie każdej ze zwykłych starań przyczyniło się do jej powstania. (§ 4-406.)

  Bar roczny. Niezależnie od zwykłej staranności banku trasata lub jej braku, jeżeli klient nie zgłosi zmiany w ciągu roku od otrzymania przedmiotu lub wyciągu, klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia szkody.

  Powtórz regułę grzesznika. Jeżeli zmiana była dziełem kolejnego sprawcy, klient nie może przenieść straty. (Zobacz powyżej pod nieautoryzowanym podpisem.) (§ 4-406).

 • Przedawnienie. Roszczenie ulega przedawnieniu, jeżeli nie zostanie wniesione w terminie przedawnienia. (§4-111.)
 • KTO MOŻE KOGO POZYWAĆ

  Jeśli zapłacony zostanie zmieniony czek i żadna z powyższych metod nie ma zastosowania, wystawca czeku może przenieść stratę na swój bank. Jego bank może z kolei wnieść roszczenie z tytułu naruszenia gwarancji przedstawienia do banku przedstawiającego. Odbiorca nie może pozwać banku-trasata, chyba że wygasło zobowiązanie, na które wystawiono czek. Odbiorca w takim przypadku może również pozwać szufladę.

  Pamiętaj: osoby, które przeprowadzają czeki wykazujące widoczne dowody zmiany, mogą zgłosić roszczenie lub obronę, a zatem mogą nie zostać posiadaczami w odpowiednim czasie. W takim przypadku wszystkie sekcje, które mówią o tym, kto jest wykluczony z przeniesienia straty, nie będą miały zastosowania w zakresie, w jakim wyłączenie obejmuje tylko tych, którzy przyjęli lub zapłacili w dobrej wierze za wartość i bez wiedzy o roszczeniu lub obrona.

  Wszystko o zaniedbaniu

  Ogólnie rzecz biorąc, osoba, która przez swoje zaniedbanie w znacznym stopniu przyczynia się do istotnej zmiany lub złożenia nieuprawnionego podpisu, nie może w odpowiednim czasie dochodzić zmiany lub braku upoważnienia wobec posiadacza lub trasata lub innego odbiorcy, który wiary i zgodnie z rozsądnymi standardami handlowymi firmy trasata lub odbiorcy.

  Kto jest chroniony.

  Ten przepis (3-406) chroni:

  • bank, który realizuje czek
  • bank, który przyjmuje je do depozytu
  • bank płatnika.
  Przykłady zaniedbań klientów:

  • przestrzeganie nieostrożnych procedur biurowych
  • brak oddzielenia funkcji pisania czeku i przeglądu instrukcji
  • wysłanie czeku do osoby o tym samym nazwisku co odbiorca
  • nieprzyjęcie lub nieprzestrzeganie procedur audytu
  • nieostrożne obchodzenie się z urządzeniami do podpisu faksymilowego
  • świadome zatrudnianie niewiarygodnego księgowego
  • niepodjęcie działań zapobiegawczych po dowiedzeniu się o fałszerstwie lub zmianie
  • niedbałe praktyki zatrudniania (takie jak nie sprawdzanie referencji)
  • niedbale wystawienie czeku (na przykład pozostawienie dużych odstępów przed kwotą)Przestrzeganie rozsądnych standardów handlowych:

   • obejmuje przestrzeganie wewnętrznych procedur bankowych i ogólnie przyjętych praktyk bankowych
   • obejmuje sprawdzanie podpisów i dokumentów tożsamościZgłoszenie zbiorcze i obowiązek zwykłej staranności

    1. bank miał pecha, jeśli nie sprawdził czeku
    2. zgodnie z nową definicją zwykłej opieki w 3-103, niezbadanie przez bank czeku nie będzie stanowiło braku zwykłej staranności, jeśli niezbadanie
    3. zgodnie z wewnętrzną procedurą banku; i
    4. procedura ta nie różni się nieracjonalnie od ogólnego stosowania bankowego.PRZEJDŹ PROCEDURĘ BADANIA CZEKÓW

     I

     UPEWNIJ SIĘ, ŻE JESTEŚ ZASTOSOWANY!

     Wspólne problemy odbiorcy płatności

     Czeki ze wspólnymi odbiorcami mogą być płatne:

     • alternatywnie
     • wspólnie
     lub

     • niejednoznacznieW zmienionej sekcji 3-110 (d) UKC stwierdza się:

       Jeżeli instrument jest płatny alternatywnie dwóm lub więcej osobom, jest on płatny na rzecz którejkolwiek z nich i może być negocjowany, zwolniony lub wyegzekwowany przez którąkolwiek lub wszystkie osoby będące w posiadaniu tego instrumentu;

      Jeżeli instrument jest płatny na rzecz dwóch lub więcej osób, a nie alternatywnie, jest on płatny dla nich wszystkich i może być negocjowany, zwolniony lub egzekwowany tylko przez nie wszystkie;

      Jeżeli instrument płatny na rzecz dwóch lub więcej osób nie jest jednoznaczny co do tego, czy jest on płatny na rzecz tych osób alternatywnie, instrument jest płatny alternatywnie.

      Jeżeli wspólny czek na odbiorcę jest płatny wspólnie i nie ma na nim żadnych adnotacji wszystkich odbiorców, czek nie jest należycie płatny, a jeśli bank go opłaci, ponosi odpowiedzialność wobec swojego klienta.

      Gwarancje UKC

      Istnieją trzy zestawy gwarancji UKC, które mają szczególne znaczenie w obszarze kontroli problemów. Te trzy zestawy to:

      1. gwarancje transferowe (§4-207)
      2. gwarancje prezentacyjne (§4-208) i
      3. gwarancje kodowania (§4-209).
      Gwarancje transferowe

      Istnieje pięć oddzielnych gwarancji transferu. Są one dokonywane przez klienta lub bank odbierający, który przesyła przedmiot i otrzymuje rozliczenie lub inne wynagrodzenie na rzecz odbiorcy i każdego kolejnego banku odbierającego.

      Pięć gwarancji to:

       Gwarant jest osobą uprawnioną do wyegzekwowania przedmiotu. [Zasadniczo oznacza to, że nie ma podrobionych ani brakujących adnotacji.]

      Wszystkie podpisy na przedmiocie są autentyczne i autoryzowane.

      Pozycja nie została zmieniona.

      Przedmiot nie podlega obronie ani roszczeniu o zwrot kosztów [patrz sekcja 3-305 (a)] jakiejkolwiek strony, której można dochodzić przeciwko gwarantowi; i

     • Gwarant nie posiada wiedzy o wszczęciu postępowania upadłościowego w stosunku do wystawcy lub akceptanta lub, w przypadku nieakceptowanego weksla, wystawcy.Co się stanie, jeśli przedmiot zostanie zhańbiony? Klient lub odbierający przelew, przekazując przedmiot i otrzymując rozliczenie lub inne wynagrodzenie, jest zobowiązany do uiszczenia należności za przedmiot.

       zgodnie z warunkami przedmiotu w momencie jego przekazania, lub

     • jeżeli przeniesienie dotyczyło niekompletnej pozycji, zgodnie z jej warunkami w momencie zakończenia.
     • Obowiązek ten spoczywa na przejmującym i każdym kolejnym banku odbierającym, który przejmuje przedmiot w dobrej wierze.

      Osoba, której udzielono gwarancji i która odebrała rzecz w dobrej wierze, może dochodzić odszkodowania za naruszenie kwoty równej stracie poniesionej w wyniku naruszenia, ale nie większej niż kwota rzeczy powiększona o wydatki i utratę odsetki poniesione w wyniku naruszenia.

      UWAGA SPECJALNA:O ile roszczenie z tytułu naruszenia gwarancji nie zostanie skierowane do gwaranta w ciągu 30 dni po tym, jak zgłaszający ma powód, aby wiedzieć o naruszeniu i tożsamości gwaranta, gwarant jest zwolniony do wysokości wszelkich strat spowodowanych jakimkolwiek opóźnieniem zawiadomienie o reklamacji.

      Gwarancje na prezentację

      Jeżeli weksel nieakceptowany zostanie przedstawiony trasatowi do wpłaty lub akceptacji, a trasat wpłaci lub przyjmie weksel, osoba otrzymująca wpłatę lub akceptację w chwili przedstawienia oraz poprzedni przekazujący weksel w momencie przelewu dokonują następujące gwarancje dla trasata, który w dobrej wierze płaci lub przyjmuje weksel:

       Gwarancja, że ​​gwarant jest lub był w chwili przekazania weksla przez gwaranta osobą uprawnioną do wyegzekwowania weksla lub upoważnioną do uzyskania zapłaty lub przyjęcia weksla w imieniu osoby uprawnionej do wykonania weksla. [Ponownie, oznacza to po prostu, że nie ma podrobionych lub brakujących rekomendacji.]

      Gwarancja, że ​​projekt nie został zmieniony; i

     • Gwarancja, że ​​gwarant nie ma wiedzy, iż podpis rzekomej szuflady jest nieautoryzowany.
     • W związku z tym gwarancje prezentacyjne są mniej i bardziej ograniczone niż gwarancje transferowe. Jeżeli jednak trasat dokonał płatności, może dochodzić od prezentującego gwaranta odszkodowania z tytułu naruszenia rękojmi w wysokości kwoty zapłaconej przez trasata pomniejszonej o kwotę, którą trasat otrzymał lub jest uprawniony do otrzymania od wystawcy z tytułu zapłaty. Ponadto trasatowi przysługuje odszkodowanie za poniesione koszty i utracone odsetki w wyniku naruszenia. Na prawo trasata do odzyskania szkód wynikających z niniejszych gwarancji nie ma wpływu brak zachowania przez trasata zwykłej staranności przy dokonywaniu płatności.

      Obrona przed naruszeniem roszczenia gwarancyjnego

      Gwarant może podnieść kilka obrony, w tym:

      1. indos jest skuteczny z powodu fikcyjnego odbiorcy płatności lub oszusta;
      2. odpowiedzialna obrona pracowników;
      3. zaniedbanie wystawcy wyklucza możliwość dochodzenia szkody;
      4. brak sprawdzenia i zgłoszenia szuflady.UWAGA SPECJALNA:O ile roszczenie z tytułu naruszenia gwarancji nie zostanie skierowane do gwaranta w ciągu 30 dni po tym, jak zgłaszający ma powód, aby wiedzieć o naruszeniu i tożsamości gwaranta, gwarant jest zwolniony do wysokości wszelkich strat spowodowanych jakimkolwiek opóźnieniem zawiadomienie o reklamacji.

       Gwarancja na kodowanie

       Niniejsza gwarancja jest nowa w ramach zmienionego UKC. Znajduje się w sekcji 4-209 i jest przedstawiony po prostu w następujący sposób:

       Osoba, która szyfruje informacje na lub w odniesieniu do pozycji, po wydaniu gwarantuje każdemu późniejszemu bankowi pobierającemu oraz bankowi płatnikowi lub innemu płatnikowi, że informacje są poprawnie zakodowane.

       Zauważ, że statut mówi, że jeśli klient banku depozytariusza koduje, ten bank również udziela gwarancji. W takim przypadku niezbędna byłaby umowa odszkodowawcza klienta.

       Osoba, na którą udzielono gwarancji kodowania i która odebrała rzecz w dobrej wierze, może odzyskać od gwaranta tytułem odszkodowania z tytułu naruszenia gwarancji kwotę równą stracie poniesionej w wyniku skutek naruszenia.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy