12 rzeczy, które musisz wiedzieć o sprawozdaniach finansowych

17.02.2021
Category: Które Pomogą

Szybkie wskazówki, które pomogą Ci opanować sztukę czytania sprawozdania finansowego

 • FACEBOOK
 • ŚWIERGOT
 • LINKEDIN

Umiejętność pracy z liczbami w sprawozdaniach finansowych firmy to podstawowa umiejętność dla inwestorów giełdowych. Merytoryczna interpretacja i analiza bilansów, rachunków zysków i strat oraz sprawozdań z przepływów pieniężnych w celu określenia cech inwestycyjnych przedsiębiorstwa jest podstawą mądrych wyborów inwestycyjnych.

Jednak różnorodność sprawozdawczości finansowej wymaga, abyśmy najpierw zapoznali się z pewnymi cechami sprawozdania finansowego, zanim skupimy się na finansach poszczególnych przedsiębiorstw. W tym artykule pokażemy, co mają do zaoferowania sprawozdania finansowe i jak je wykorzystać na swoją korzyść.

Sprawozdania finansowe

Kluczowe wnioski

 • Zrozumienie, jak czytać sprawozdania finansowe firmy, jest kluczową umiejętnością dla każdego inwestora, który chce dokonywać rozsądnych wyborów inwestycyjnych.
 • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa składa się z czterech części: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i not objaśniających.
 • Ostrożni inwestorzy mogą również chcieć przejrzeć 10-K firmy, czyli szczegółowy raport finansowy, który firma składa w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
 • Inwestor powinien również przejrzeć informacje niefinansowe, które mogą wpłynąć na zysk firmy, takie jak stan gospodarki, jakość zarządzania spółką i konkurenci firmy.

1. Sprawozdanie finansowe = karta wyników

Na całym świecie istnieją miliony inwestorów indywidualnych i chociaż duży procent z nich wybrał fundusze wspólnego inwestowania jako preferowane narzędzie swojej działalności inwestycyjnej, wielu innych inwestuje również bezpośrednio w akcje. Ostrożne praktyki inwestycyjne nakazują nam poszukiwanie wysokiej jakości spółek o mocnych bilansach, solidnych dochodach i dodatnich przepływach pieniężnych.

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem typu „zrób to sam, czy polegasz na wskazówkach specjalisty ds. Inwestycji, poznanie pewnych podstawowych umiejętności analizy sprawozdań finansowych może być bardzo przydatne. Prawie 30 lat temu biznesmen Robert Follett napisał książkę zatytułowaną How To Keep Score In Business (1987). Jego głównym celem było to, że w biznesie liczy się dolary, a karta wyników to zestawienie finansowe. Zdawał sobie sprawę, że „wielu ludzi nie rozumie utrzymywania wyników w biznesie. Mylą się co do zysków, aktywów, przepływów pieniężnych i zwrotu z inwestycji. Wcześniejsze  

To samo można powiedzieć dzisiaj o dużej części inwestorów, zwłaszcza jeśli chodzi o identyfikację wartości inwestycji w sprawozdaniach finansowych. Ale niech cię to nie onieśmiela; to może być zrobione. Jak mówi Michael C.Thomsett w Mastering Fundamental Analysis (1998): 

„To nie jest żadna tajemnica jest największą tajemnicą Wall Street i od każdej branży specjalistycznej. Bardzo mało w świecie finansów jest tak skomplikowane, że nie można pojąć. Fundamenty, jak sama nazwa wskazuje, są proste i stosunkowo nieskomplikowane. Jedyną Czynnikiem komplikującym informacje finansowe jest żargon, zbyt skomplikowana analiza statystyczna i skomplikowane formuły, które nie przekazują informacji lepiej niż proste słowa . Wcześniejsze 

2. Sprawozdania finansowe do wykorzystania

Sprawozdania finansowe wykorzystywane w analizie inwestycji to bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych z dodatkową analizą kapitałów własnych spółki i zysków zatrzymanych. Chociaż większość uwagi inwestorów i analityków zwraca się na rachunek zysków i strat i bilans, ważne jest, aby uwzględnić w analizie często przeoczany rachunek przepływów pieniężnych.

3. Co kryje się za liczbami?

Liczby w sprawozdaniach finansowych firmy odzwierciedlają działalność firmy, produkty, usługi i zdarzenia o fundamentalnym znaczeniu makroekonomicznym. Te liczby i wskaźniki finansowe lub wskaźniki z nich otrzymane są łatwiejsze do zrozumienia, jeśli potrafisz sobie wyobrazić rzeczywistość leżącą u podstaw podstaw napędzających informacje ilościowe. Na przykład, zanim zaczniesz analizować liczby, ważne jest, aby zrozumieć, czym zajmuje się firma, jej produkty i / lub usługi oraz branżę, w której działa.

4. Różnorodność sprawozdawczości

Nie oczekuj, że sprawozdania finansowe będą pasować do jednej formy. Wiele artykułów i książek na temat analizy sprawozdań finansowych przyjmuje podejście uniwersalne. Mniej doświadczeni inwestorzy mogą się zgubić, gdy napotkają prezentację kont, która wykracza poza główny nurt tak zwanej „typowej firmy. Należy pamiętać, że zróżnicowany charakter prowadzonej działalności skutkuje zróżnicowanym zestawem prezentacji sprawozdań finansowych. Dotyczy to zwłaszcza bilansu; rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych są mniej podatne na to zjawisko.

5. Zrozumienie żargonu finansowego

Brak jakiejkolwiek dostrzegalnej standaryzacji terminologii sprawozdawczości finansowej utrudnia zrozumienie wielu zapisów na rachunkach sprawozdania finansowego. Ta okoliczność może być myląca dla początkującego inwestora. Niewiele jest nadziei, że sytuacja w tej kwestii ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, ale dobry słownik finansowy może znacznie pomóc.

Glosariusz terminów Investopedia zawiera tysiące definicji i szczegółowych wyjaśnień, które pomogą Ci zrozumieć terminy związane z finansami, inwestowaniem i ekonomią.

6. Rachunkowość: sztuka, nie nauka

Na prezentację sytuacji finansowej spółki, przedstawionej w jej sprawozdaniu finansowym, wpływają szacunki i osądy kierownictwa. W najlepszych okolicznościach kierownictwo jest skrupulatnie uczciwe i szczere, a audytorzy zewnętrzni są wymagający, surowi i bezkompromisowi. Niezależnie od przypadku nieprecyzyjność nieodłącznie związana z procesem księgowania oznacza, że ​​ostrożny inwestor powinien podejść dociekliwie i sceptycznie do analizy sprawozdania finansowego.

7. Kluczowe konwencje rachunkowości

Do sporządzania sprawozdań finansowych stosuje się ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Obie metody są legalne w Stanach Zjednoczonych, chociaż najczęściej stosuje się GAAP. Główna różnica między tymi dwiema metodami polega na tym, że GAAP są bardziej „oparte na zasadach, podczas gdy MSSF są bardziej „oparte na zasadach. Oba mają różne sposoby raportowania wartości aktywów, amortyzacji i zapasów, żeby wymienić tylko kilka. Wcześniejsze 

8. Informacje niefinansowe

Informacje o stanie gospodarki, branży, względach konkurencyjnych, siłach rynkowych, zmianach technologicznych, jakości zarządzania i sile roboczej nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa. Inwestorzy muszą zdawać sobie sprawę, że wgląd w sprawozdania finansowe to tylko jeden element, choć ważny, z większej układanki inwestycyjnej.

9. Wskaźniki i wskaźniki finansowe

Bezwzględne liczby w sprawozdaniach finansowych mają niewielką wartość dla analizy inwestycji, chyba że zostaną one przekształcone w znaczące relacje umożliwiające ocenę wyników finansowych firmy i ocenę jej kondycji finansowej. Wynikowe wskaźniki i wskaźniki należy obserwować przez dłuższe okresy, aby dostrzec trendy. Należy pamiętać, że oceniające wskaźniki finansowe mogą się znacznie różnić w zależności od branży, wielkości firmy i etapu rozwoju.

10. Informacje dodatkowe do sprawozdań finansowych

Numery sprawozdań finansowych nie zawierają wszystkich informacji wymaganych przez organy regulacyjne. Analitycy i inwestorzy są zgodni co do tego, że dogłębne zrozumienie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego jest niezbędne do właściwej oceny sytuacji finansowej i wyników firmy. Jak zauważyli biegli rewidenci na temat sprawozdań finansowych „załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. Prosimy o dokładny przegląd odnotowanych komentarzy w analizie inwestycji.

11. Raport roczny / 10-K

Ostrożni inwestorzy powinni rozważyć inwestowanie wyłącznie w spółki posiadające sprawozdania finansowe poddane audytowi, które są wymagane dla wszystkich spółek notowanych na giełdzie. Być może jeszcze przed zagłębieniem się w finanse firmy inwestor powinien przyjrzeć się rocznemu raportowi firmy i 10-K. Znaczna część raportu rocznego opiera się na 10-K, ale zawiera mniej informacji i jest przedstawiana w zbywalnym dokumencie przeznaczonym dla akcjonariuszy. 10-K jest zgłaszane bezpośrednio do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i zwykle zawiera więcej szczegółów niż inne raporty. Wcześniejsze 

Raport roczny zawiera raport biegłego rewidenta, który zawiera opinię biegłego rewidenta o zastosowaniu zasad rachunkowości. „Czysta opinia daje zielone światło, aby kontynuować. Uwagi kwalifikacyjne mogą być łagodne lub poważne; w tym drugim przypadku możesz nie chcieć kontynuować.

12. Skonsolidowane sprawozdania

Zazwyczaj słowo „skonsolidowane pojawia się w tytule sprawozdania finansowego, tak jak w skonsolidowanym bilansie. Konsolidacja spółki dominującej i jej większościowych (posiadających ponad 50% udziałów lub „faktyczna kontrola) jednostek zależnych oznacza, że ​​połączone działania oddzielnych podmiotów prawnych są wyrażone jako jedna jednostka gospodarcza. Zakłada się, że konsolidacja jako jedna jednostka ma większe znaczenie niż oddzielne sprawozdania dla różnych jednostek.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy